Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandské štúdium

1. Doktorandský študijný program v študijnom odbore je študijným programom tretieho stupňa a je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania.

2. Doktorandský študijný program v študijnom odbore sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom prínose študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia.

3. Doktorandský študijný program v študijnom odbore sa uskutočňuje v dennej a v externej forme.

4. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program:

   - v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky,

   - v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov.

5. Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

6. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, pedagogickej a z vedeckej časti.

7. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou.

8. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.