Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Dizertačná skúška

 

1. Doktorand v trojročných študijných programoch v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje a vykoná dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov odo dňa zápisu na doktorandské štúdium, v štvorročných študijných programoch v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje a vykoná dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na doktorandské štúdium.

 

2. Doktorand v externej forme štúdia sa prihlasuje a vykoná dizertačnú skúšku najneskôr do 36 mesiacov odo dňa zápisu na doktorandské štúdium.

 

3. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Nesplnenie podmienok doktoranda na prihlásenie sa na dizertačnú skúšku, alebo nepredloženie písomnej práce na dizertačnú skúšku v stanovenom termíne bez predchádzajúceho súhlasu vedúceho školiaceho pracoviska, je dôvodom na jeho vylúčenie zo štúdia. Rovnaký dôsledok bude mať aj neplnenie si študijných povinností doktoranda v priebehu jeho štúdia.

 

4. Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvorí projekt dizertačnej práce, obsahujúci prehľad súčasného stavu poznatkov o danej téme, náčrt teoretických základov jej budúceho riešenia a analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje posudok spravidla jeden oponent.

 

5. Oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške na návrh školiteľa menuje dekan fakulty. Oponentom môže byť len odborník s akademickým titulom PhD., ArtD. (príp. jeho starší ekvivalent –CSc., Dr.), alebo vedeckou hodnosťou DrSc., ktorý nepôsobí na rovnakej fakulte alebo rovnakej externej vzdelávacej inštitúcii ako doktorand.

 

6. Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky. Skúšky z jednotlivých predmetov môže doktorand absolvovať aj v priebehu študijnej časti doktorandského štúdia pred rozpravou o písomnej práci k dizertačnej skúške na návrh školiteľa po súhlase predsedu OK. Skúška sa v takomto prípade koná pred komisiou za účasti vyučujúceho predmetu, školiteľa (v odôvodnených prípadoch ním poverenej osoby) a ďalších dvoch členov bez prítomnosti oponenta. Absolvovanie jednotlivých predmetov sa hodnotí známkou, pričom hodnotenie sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice tvorenej šiestimi klasifikačnými stupňami. Spravidla známku predseda komisie zapíše bez zbytočného odkladu do protokolu o skúške, do výkazu o štúdiu a do elektronického informačného systému UCM AIS. Absolvovanie jednotlivých predmetov môže byť hodnotené aj prospel - neprospel.

 

7. Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva dekan na základe návrhu predsedu odborovej komisie alebo SOK. Komisia má najmenej štyroch členov, z ktorých aspoň jeden nie je z pracoviska, na ktorom pôsobí doktorand. Zloženie komisie upravuje zákon o VŠ. Školiteľ doktoranda je členom komisie a zúčastňuje sa na dizertačnej skúške bez práva hlasovať o výsledku skúšky. Oponent je členom skúšobnej komisie a pri rozhodovaní o výsledku dizertačnej skúšky má právo hlasovať. Ak oponent predložil záporný posudok, je jeho účasť podmienkou konania dizertačnej skúšky. V prípade, že tému vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, jeden člen komisie je z tejto externej vzdelávacej inštitúcie.

 

8. Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie, pričom spravidla sú prítomní skúšajúci predmetov, ktoré neboli vykonané v priebehu štúdia. Ak sa niektorý zo skúšajúcich nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na skúške, o jeho zastúpení rozhodne dekan. O výsledku skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí. Na úspešné vykonanie dizertačnej skúšky musí doktorand získať minimálne polovicu kladných hlasov prítomných členov skúšobnej komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje predseda skúšobnej komisie.

 

9. Celkový výsledok dizertačnej skúšky hodnotí skúšobná komisia komplexne vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.

 

10. O dizertačnej skúške sa vyhotovuje zápisnica (z AIS), kde v závere komisia uvedie svoje odporúčanie, príp. návrh na úpravu názvu dizertačnej práce. Súčasťou zápisnice je aj posudok oponenta písomnej práce. Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie.

 

11. Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky. Oddelenie akademických činností UCM (ak rektor, resp. dekan neurčí inak) pripraví doktorandovi osvedčenie o vykonaní dizertačnej skúšky, ktoré následne vydá UCM.

 

12. Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej skúške a vopred sa písomne ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, môže mu predseda komisie určiť náhradný termín (ak rektor, resp. dekan neurčí inak). Odstúpenie od skúšky alebo neospravedlnená neprítomnosť doktoranda na skúške sa hodnotí vyjadrením „neprospel“.

 

13. Doktorand, ktorý na skúške neprospel, môže skúšku opakovať dvakrát, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej dizertačnej skúšky v termíne určenom predsedom skúšobnej komisie. Opakovaný neúspech na dizertačnej skúške je dôvodom na vylúčenie z doktorandského štúdia.