Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

International Visegrad Fund

 

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

 

Urban Policy System in the Strategic Perspective - from V4 to Ukraine (21920304)

Konzorcium: Univerzita Wroclaw (koordinátor), Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Univerzita Szeged, Metropolitan university Prague, Masaryk University in Brno, University of Ss. Cyrila and Methodius in Trnava
Koordinátor projektu na FSV UCM: PhDr. Richard Brix, PhD. / PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

Dĺžka trvania: 2019 - 2020

Web: https://politologia.uni.wroc.pl/Projekty/Urban-Policy-System-in-the-Strategic-Perspective-from-V4-to-Ukraine

Anotácia: Projekt sa zameriava na  analýzu systému mestskej politiky zo strategickej perspektívy, ide o spoluprácu vedcov z krajín V4 a Ukrajiny (vrátane predstaviteľov verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií). Projekt umožňuje diagnostiku podmienok a mechanizmov vytvorenia administratívneho systému mestskej politiky na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Ide o strategický prístup s aktívnou účasťou občianskej spoločnosti (najmä na Ukrajine). Doteraz bolo realizovaných viacero projektov zameraných na analýzu mestských politík, avšak myšlienka sústrediť sa na krajiny V4 a Ukrajinu vrátane využitia odporúčaní odborníkov - predstaviteľov verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií a občanov je unikátna. Projekt zároveň umožní Ukrajine, ako štátu Východného partnerstva čerpať zo skúseností krajín V4 a odporúčaní zakladajúcich členov EÚ.

 

Civic budget in V4 Countries (21910257)

Konzorcium: Maria Curie Skłodowka University (leader), Charles University in Prague, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Gazeta Samorządu i Administracji, e-Democracy Workshop Association.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: 2019 - 2020

Web: https://www.umcs.pl/en/civic-budget-in-v4-countries,16723.htm

Anotácia:  Krajiny V4 zdieľajú podobné historické skúsenosti, najmä v období po druhej svetovej vojne, čelia podobným ekonomickým problémom a takmer súbežne realizovali reformu decentralizácie miestnej samosprávy. V týchto súvislostiach je práve participatívny rozpočet čoraz populárnejšou formou účasti občanov na priamom rozdeľovaní verejných prostriedkov, oživovaniu participatívnej demokracie, posilneniu občianskej spoločnosti a modernizácii verejnej správy. Hlavným cieľom projektu je diagnostika stavu a zhodnotenie vyhliadok rozvoja participatívneho rozpočtu v krajinách V4. Nevyhnutnou súčasťou je aj porovnanie právnych systémov krajín V4 a verejných diskusií o úlohách, rozsahu a využívania participatívneho rozpočtu.

 

Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989 (21710077)

Konzorcium: Maria Curie Skłodowka University (koordinátor), Charles University in Prague, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava,  Pázmány Peter Catholic University, Gazeta Samorządu i Administracji.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Dĺžka trvania: 2017 - 2018

Web: https://www.umcs.pl/en/referendum.htm, https://www.umcs.pl/en/documents,12968.htm

Publikácie: http://www.fsvucm.sk/files/projekt%20visegrad/Guideline_sk.pdf

Anotácia: Aktívne zapojenie občanov do procesu politického rozhodovania je základným predpokladom stabilnej demokracie. Zahŕňa nielen tradičné formy reprezentatívnej demokracie, ale aj inštitúcie priamej občianskej účasti ako je napríklad referendum. Takmer tridsať rokov po páde komunizmu v strednej Európe sa chceme zamerať na krajiny V4  a zhodnotiť využívanie a implementáciu referenda v politickej praxi a zistiť, aké sú vyhliadky na zlepšenie kvality občianskej účasti v tomto regióne.  Cieľom projektu je posilnenie spolupráce expertov z oblasti sociálnych vied vo V4 a identifikovať silné a slabé stránky využitia referenda po roku 1989. Hmotným výstupom projektu bude vypracovanie publikácie primárne určenej mimovládnym organizáciám, think-thankom, novinárom, orgánom miestnej samosprávy (primárne v krajinách V4), ktoré majú záujem o posilnenie občianskej spoločnosti a aktívne budovanie demokracie. Súčasťou projektu budú workshopy zamerané na podporu aktívneho občianstva v krajinách V4.

 

Migration and its impact in V4 countries (11540103)

Konzorcium: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, (koordinátor), Charles University in Prague, University of Debrecen, University of Zielona Góra.

Koordinátor projektu na FSV UCM: prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. (ResearcherID: https://publons.com/researcher/3737071/monika-mackinova/)

Dĺžka trvania: 2016

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je poukázanie na problém nelegálnej migrácie  najmä do krajín strednej a západnej Európy s akcentom na krajiny V4. Niet pochýb o tom, že  súčasná migračná kríza v Európe si vyžaduje integrovaný prístup. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať dvojdňové pracovné stretnutie vybraných expertov krajín V4 zložené z workshopu a konferencie. Cieľom bude porovnanie aktuálnych prístupov, politík a štatistických ukazovateľov jednotlivých krajín V4a vytvorenie odporúčaní jej vládam a zároveň by malo určiť spoločné ciele budúcich rozsiahlejších výskumných projektov.