Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV a do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave

 

 

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti

Akademického senátu FSV a do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na mimoriadnom zasadnutí, dňa 17. septembra 2018 vyhlásil  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV (AS FSV) a Akademického senátu UCM (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia dňa 14. novembra 2018 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) Ing. Klaudia Čirčová

2) Ing. Jana Machatová   

3) PhDr. Oľga Molnárová   

4) Mgr. Simona Galfyová - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať na dekanát FSV UCM v úradných hodinách  od 18. septembra do 31. októbra 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS FSV a AS UCM  ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

 

 

18.10.2018