Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Podávanie kandidátov do volieb ŠR VŠ SR

Predseda AS UCM PhDr. Jozef Lenč, PhD. oznamuje všetkým členom študentskej obce univerzity, že sa budú konať voľby do ŠR VŠ SR za UCM.   Naša univerzita má v ŠR VŠ SR 4 členov, jedného si volí študentská časť AS UCM a troch volia samotní študenti univerzity vo voľbách. 

 

Študentská časť AS UCM si zvolila dňa 23.10.2018 Mgr. Darinu Peterkovú ako prvú členku v ŠR VŠ SR za UCM.

 

Predseda AS UCM oznamuje deň 8.11.2018, do 12 hod. ako termín  podávania kandidátov do ŠR VŠ SR, kandidátky môžu podávať všetci študenti, kandidátka sa podáva podľa vzoru v zalepenej obálke s podpisom navrhujúceho (môže byť i viac študentov)   a súhlasom s kandidatúrou a podpisom kandidáta.  Obálky sa odovzdávajú na podateľňu UCM v budove na  nám . J.Herdu. Na obálke musí byť jasne vyznačené „ VOĽBY DO ŠR VŠ SR – do rúk predsedu AS UCM“.   Samotné voľby sa uskutočnia  dňa 15.11.2018. O umiestnení volebných urien bude AS UCM informovať na web sídle univerzity.

 

Ing. Gabriel Kubál, tajomník AS UCM

 

Dokumenty:
  Vzor kandidátky

 

 

13.11.2018