Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Andrei Čajkovej, PhD.

 

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.4.2019 o 14,00 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Andrei Čajkovej, PhD., odbornej asistentky FSV UCM v Trnave, v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa.

Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká rozhodovacích procesov v manažmente orgánov verejnej správy

Obhajoba habilitačnej práce: Aktuálne trendy a inovačný potenciál v procese riadenia inštitúcií verejnej  správy

 

 

 

13.03.2019