Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Medzifakultné kolo ŠVOČ 2019 na UPJŠ v Košiciach

Dňa 16. 5. 2019 sa uskutočnilo na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika medzifakultné kolo ŠVOČ 2019, kde nás reprezentovala víťazka fakultného kola Bc. Natália Kočišová. V komisii našu fakultu zastupovala doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu.

Bc. Natália Kočišová s témou "Ľudský faktor v manažérstve kvality", školiteľka Ing. Eva Čapošová, PhD., sa umiestnila na 2. mieste.

Srdečne jej blahoželáme, prajeme veľa úspechov a sme hrdí, že Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave má takých úspešných a cieľavedomých študentov.

 

 

 

 

Fotogaléria

 

 

 

21.05.2019