Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kolokvium - Akadémia strieborného veku - ukončenie 1. ročníka

Dňa 27. 5. 2019 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 1. ročníka Akadémie strieborného veku na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. Úvodné slová patrili pani doc. PhDr. et Mgr. Oľge Bočákovej, PhD., kde privítala okrem poslucháčov aj prítomných hostí - pána dekana doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD.; pani PhDr. Darinu Kubíčkovú, PhD., pána Ing. Igora Fabiana a pána tajomníka PhDr. Maroša Potočného, PhD..

K poslucháčom sa prihovoril pán Ing. Igor Fabian, predseda Rady seniorov a predseda Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Trnave, ktorý pozitívne hodnotil zapájanie seniorov do verejného života. Pán dekan doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. ocenil entuziazmus seniorov, s akým sa počas celého akademického roka zúčastňovali prednášok.

Po príhovoroch nasledovalo samotné odovzdávanie diplomov o absolvovaní prednášok. Po prebratí diplomov sa poslucháči poďakovali pani docentke a pánovi dekanovi za možnosť aktívne prežívať seniorský vek.

Na záver slávnostného ukončenia 1. ročníka Akadémie strieborného veku na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave zaznela študentská hymna.

 

Fotogaléria

 

31.05.2019