Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vyhlásenie volieb zástupcov UCM do Študentskej rady vysokých škôl SR

Vážené členky, vážení členovia študentskej časti Akademickej obce Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

v zmysle § 3 ods. 3 Zásad volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR na UCM v Trnave vyhlasujem termín volieb na:

29. októbra 2019

a to v čase od:

09:00 do 15:00 hod.  v budove V Jame

09:00 do 11:30 hod. v Špačinciach (FPV)

12:30 do 15:00 hod. v Piešťanoch (IFBLR)

Navrhnúť kandidátov môže každý člen študentskej časti Akademickej obce UCM v Trnave v dňoch od 25.9.2019 do 14.10.2019 prostredníctvom podateľne UCM na meno predsedu AS UCM. Návrh musí obsahovať písomný súhlas navrhovaného kandidáta.

Mená nominovaných kandidátov (vzor hlasovacieho lístku) budú zverejnené dňa 15.10.2019 na webovom sídle univerzity, fakúlt a inštitútu.

Nominačný list.

PhDr. Jozef Lenč, PhD.
predseda Akademického senátu UCM

 

 

 

01.10.2019