Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o habilitačnej prednáške JUDr. Vladimíry Žofčinovej, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2019 o 13,00 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1,  uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa - JUDr. Vladimíry Žofčinovej, PhD., odbornej asistentky Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká pracovnoprávneho postavenia hlavného kontrolóra obce pri uskutočňovaní obecnej samosprávy.

Obhajoba habilitačnej práce: Výkon závislej práce vo verejnej správe.

 

 

01.10.2019