Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2019 o 9,30 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1, uskutoční inauguračná prednáška v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa – doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD., docenta FSV UCM v Trnave.

Téma inauguračnej prednášky: Formy priamej demokracie na lokálnej úrovni

 

 

 

01.10.2019