Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby do zamestnaneckej časti AS FSV UCM 2020-2023

Voľby do zamestnaneckej časti

Akademického senátu FSV UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2020-2023

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 1. zasadnutí, dňa 15. októbra 2019 vyhlásil  voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV (AS FSV) na funkčné obdobie r. 2020-2023.  

Voľby sa uskutočnia dňa 19. novembra 2019 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

2) PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

3) Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

   

4) Ing. Jana Machatová – náhradník

5) PhDr. Veronika Šulecová  - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať  Ing. Jane Osuskej tajomníkovi AS FSV v úradných hodinách (od 8,00 – 16,00 hod.) alebo na podateľni UCM, na Nám. J. Herdu 2, Trnava  od 15. októbra 2019 do 05. novembra 2019 do 12,00 hod. v zalepenej obálke. Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie. Na nominačný list uvádza jeden navrhovateľ jedného navrhovaného.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS FSV ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

20.11.2019