Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Habilitačné konanie - JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Dňa 17. 10. 2019 sa uskutočnilo na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave habilitačné konanie v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa. Habilitantkou bola JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., ktorá predniesla habilitačnú prednášku na tému "Špecifiká pracovnoprávneho postavenia hlavného kontrolóra obce pri uskutočňovaní obecnej samosprávy" a obhajobu habilitačnej práce na tému "Výkon závislej práce vo verejnej správe".

Habilitačná komisia ocenila teoretickú erudovanosť habilitantky v skúmanej problematike. Tieto skutočnosti potvrdili aj oponenti.

V zmysle Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave členovia komisie skonštatovali, že habilitantka JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. splnila kritériá FSV UCM v Trnave a komisia odporučila udelenie titulu "docent" v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa.

Dňa 18. 10. 2019 vedecká rada po tajnom hlasovaní rozhodla, že habilitantke JUDr. Vladimíre Žofčinovej, PhD. bude udelený titul "docent".

Srdečne gratulujeme!!!

 

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

22.10.2019