Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 z 22. júla 2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.3.2020 o 13,00hod  sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave, miestnosť BU 1, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce JUDr. Bystríka Šramela, PhD. - odborného asistenta FSV UCM.

Téma habilitačnej prednášky: Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy ako nástroj vonkajšej kontroly verejnej správy.

Názov habilitačnej práce: Prokuratúra Slovenskej republiky ako orgán ochrany práva a jej miesto v oblasti verejnej správy.

 

 

09.03.2020