Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Bystríka Šramela, PhD.

 

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 1.7.2020 o 13,00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave, miestnosť BU 1, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta FSV UCM JUDr. Bystríka Šramela, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa. 

Téma habilitačnej prednášky: Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy ako nástroj vonkajšej kontroly verejnej správy

Obhajoba habilitačnej prednášky: Prokuratúra Slovenskej republiky ako orgán ochrany práva a jej miesto v oblasti verejnej správy

 

 

 

 

09.06.2020