Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2022

 

 

 

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM
na funkčné obdobie r. 2020 - 2022

 

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 3. zasadnutí, dňa 08. júna 2020 vyhlásil  voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM (AS FSV).

Voľby sa uskutočnia dňa 07. októbra 2020 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) PhDr. Kristína Hoghová

2) Mgr. Boris Kolman

3) Mgr. Erika Štangová

4) Mgr. Matúš Novák - náhradník

5) Renáta Vojtechová – náhradníčka

6) Kristína Dubnická – náhradníčka

7) Simona Skovajsová – náhradníčka

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníkovi AS FSV  Mgr. Simone Galfyovej  (miestnosť 329, 3. posch.) príp. prostredníctvom podateľne UCM na Nám. J. Herdu  od 21. septembra 2020 do 02. októbra 2020 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

 

25.09.2020