Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam - štátne skúšky jún 2020

 

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme Vás informovali o priebehu štátnych skúšok, ktoré sa budú konať v júni 2020.

Študijné programy sú rozdelné nasledovne.

 

Katedra sociálnych služieb a poradenstva

22.6.2020 PONDELOK - SOSL Mgr.

23.6.2020 UTOROK - SOSL Bc.

 

Katera verejnej správy 

22.6.2020 PONDELOK - VS Bc.

23.6.2020 UTOROK - MEVS Bc.

24.6.2020 STREDA - VS Mgr.

 

Katedra politických vied

25.6.2020 ŠTVRTOK - ESPO Bc.

25.6.2020 ŠTVRTOK - ESPO Mgr.

 

Zároveň si vám dovoľujeme oznámiť, že presný časový harmonogram zverejníme 19.6.2020.

 

Priebeh štátnych skúšok na Fakulte sociálnych vied UCM jún 2020

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu koronavírusu prijala Fakulta sociálnych vied  UCM nasledujúce opatrenia:

1. Štátne záverečné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou za zvýšených hygienických podmienok.

2. Študent je povinný  priniesť v hrebeňovej väzbe zviazanú záverečnú prácu, ktorú v deň konania štátnych skúšok odovzdá tajomníkovi komisie. (S výnimkou študentov Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ktorí prácu prezentujú v Powerpointe.)

3. Študent je povinný v termíne do 12.6.2020 doručiť osobne alebo poštou podpísané  nasledovné dokumenty: 2x licenčné zmluvy (dva druhy), 1x protokol originality, 1x analytický list, 1x CD, 1x čestné prehlásenie) 

 

Poštová adresa pre doručenie (je dôležité uviesť presne adresu):

Fakulta sociálnych vied UCM

Knižnica FSV

Bučianska 4/A

917 01 Trnava

 

Osobne:

Katarína Procházková, knižnica FSV UCM

V časoch: 8.00-11.00 a 12.00-14.30 hod. (streda, štvrtok, piatok)

 

4. Študent sa dostaví na štátnu skúšku 15 min pred stanoveným časom (zoznam študentov s časom a miestnosťou bude zverejnený). Študenti vstupujú do skúšobnej miestnosti na vyzvanie predsedu, resp. tajomníka komisie

5. Pri vstupe do budovy UCM bude každému študentovi zmeraná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty (nad 37,5) budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník Vám následne vysvetlí ďalší postup.

6. Po celý čas majte na tvári rúško alebo inú ochranu dýchacích ciest (aj počas štátnej skúšky).

7. Každý študent bude mať k dispozícii aj čas na prípravu odpovede z okruhov štátnej skúšky.

8. Študent po skončení štátnej skúšky opustí budovu UCM. Výsledok štátnej skúšky sa študent dozvie v systéme AIS v deň štátnej skúšky.

9. Študent, ktorý neobháji záverečnú prácu, sa prihlasuje na štátne  skúšky v januári 2021.

 

 

 

 

 

10.06.2020