Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štátne skúšky august 2020

 

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme Vás informovali o rozpise štátnych skúšok, ktoré sa budú konať v auguste 2020.

 

Katedra politických vied

Katedra sociálnych služieb a poradenstva

Katedra verejnej správy

 

 

Priebeh štátnych skúšok na Fakulte sociálnych vied UCM august 2020

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu koronavírusu prijala Fakulta sociálnych vied  UCM nasledujúce opatrenia:

1. Štátne záverečné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou za zvýšených hygienických podmienok.

2. Študent je povinný  priniesť v hrebeňovej väzbe zviazanú záverečnú prácu, ktorú v deň konania štátnych skúšok odovzdá tajomníkovi komisie. (S výnimkou študentov Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ktorí prácu prezentujú v Powerpointe.)

3. Študent je povinný v termíne do 17.8.2020 doručiť osobne alebo poštou podpísané  nasledovné dokumenty: 2x licenčné zmluvy (dva druhy), 1x protokol originality - podpísaný, 1x analytický list, 1x CD, 1x čestné prehlásenie z AIS-u) 

 

Poštová adresa pre doručenie (je dôležité uviesť presne adresu):

Fakulta sociálnych vied UCM

Knižnica FSV

Bučianska 4/A

917 01 Trnava

 

Osobne:

Katarína Procházková, knižnica FSV UCM , katarina.prochazkova@ucm.sk

V časoch: 8.30-11.00 a 12.00-14.00 hod. (pondelok - piatok)

 

4. Študent sa dostaví na štátnu skúšku 15 min pred stanoveným časom (zoznam študentov s časom a miestnosťou bude zverejnený). Študenti vstupujú do skúšobnej miestnosti na vyzvanie predsedu, resp. tajomníka komisie

5. Pri vstupe do budovy UCM bude každému študentovi zmeraná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty (nad 37,5) budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník Vám následne vysvetlí ďalší postup.

6. Po celý čas majte na tvári rúško alebo inú ochranu dýchacích ciest (aj počas štátnej skúšky).

7. Každý študent bude mať k dispozícii aj čas na prípravu odpovede z okruhov štátnej skúšky.

8. Študent po skončení štátnej skúšky opustí budovu UCM. Výsledok štátnej skúšky sa študent dozvie v systéme AIS v deň štátnej skúšky.

9. Študent, ktorý neobháji záverečnú prácu, sa prihlasuje na štátne skúšky v januári 2021.

 

 

13.08.2020