Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Inauguračná prednáška doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD.

 

Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 12.11.2020 o 10,00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční inauguračná prednáška v odbore verejná politika a verejná správa doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD., ktorá pôsobí na FSV UCM v Trnave. Téma inauguračnej prednášky: Špecifiká strategického riadenia vo verejnej správe.

 

Aktuálne informácie k online prenosu inauguračnej prednášky budú zverejnené na www.fsvucm.sk  v sekcii habilitačné a vymenúvacie konanie.

 

 

27.10.2020