Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Priebeh a pokyny k štátnym skúškam (január 2021)

 

Priebeh štátnych skúšok na Fakulte sociálnych vied UCM  (január  2021)

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu koronavírusu prijala Fakulta sociálnych vied  UCM nasledujúce opatrenia:

1. Štátne záverečné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou za zvýšených hygienických podmienok.

2. Študent je povinný  priniesť v hrebeňovej väzbe zviazanú záverečnú prácu, ktorú v deň konania štátnych skúšok odovzdá tajomníkovi komisie. (S výnimkou študentov Katedry sociálnych služieb a poradenstva, ktorí prácu prezentujú v Powerpointe.)

3. Študent je povinný v termíne do 07.01.2021 doručiť poštou podpísané  nasledovné dokumenty: 2x licenčné zmluvy (dva druhy), 1x protokol originality, 1x analytický list, 1x CD, 1x čestné prehlásenie), súhlas školiteľa sa odovzdaním ZP ( vytlačený email)

4. Študent je povinný sa v termíne do 07.01.2021 prihlásiť na štátnu skúšku prostredníctvom AIS

 

Poštová adresa pre doručenie (je dôležité uviesť presne adresu):

Fakulta sociálnych vied UCM

Knižnica FSV

Bučianska 4/A

917 01 Trnava

 

V prípade potreby kontaktujte:

PhDr. Michal Imrovič, PhD. michal.imrovic@ucm.sk

PhDr. Oľga Molnárová, olga.molnarova@ucm.sk

Katarína Procházková, katarina.prochazkova@ucm.sk

 

5. Študent sa dostaví na štátnu skúšku 15 min pred stanoveným časom (zoznam študentov s časom a miestnosťou bude zverejnený). Študenti vstupujú do skúšobnej miestnosti na vyzvanie predsedu, resp. tajomníka komisie

6. Pri vstupe do budovy UCM bude každému študentovi zmeraná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty (nad 37,5) budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník Vám následne vysvetlí ďalší postup.

7. Po celý čas majte na tvári rúško alebo inú ochranu dýchacích ciest (aj počas štátnej skúšky).

8. Každý študent bude mať k dispozícii aj čas na prípravu odpovede z okruhov štátnej skúšky.

9. Študent po skončení štátnej skúšky opustí budovu UCM. Výsledok štátnej skúšky sa študent dozvie v systéme AIS v deň štátnej skúšky.

10. Študent, ktorý štátnu skúšku nevykoná sa prihlasuje na najbližší termín štátnych skúšok

 

Pokyny k štátnym skúškam na Fakulte sociálnych vied UCM  (Január  2021)

Dokumenty:
  Pokyny

 

 

 

05.01.2021