Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby do Akademického senátu UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2021-2024

 

 

Voľby do Akademického senátu  UCM v Trnave na funkčné obdobie
r. 2021-2024

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 6. zasadnutí, dňa 24. novembra 2020 vyhlásil  voľby zástupcov zamestnancov a študentov  FSV UCM do Akademického senátu UCM v Trnave (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia dňa 16.03.2021 v čase od 09,00 – 15,00 hod.

Volebná komisia zamestnancov bude pracovať v dolnej zasadacej miestnosti FSV UCM č.203 (2.posch.) v nasledovnom zložení:

1) prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

2) Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

3) PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

4) PaedDr. Monika Orlíková, PhD. - náhradníčka

5) PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. – náhradník

6) Mgr. Denisa Karabová, PhD. – náhradníčka

 

Volebná komisia študentov bude pracovať v hornej zasadacej miestnosti FSV UCM (4. posch.) v nasledovnom zložení:  

1) Mgr. Emma Valigurská

2) Mgr. Matúš Novák

3) Mgr. Markéta Mackuľáková

4) Mgr. Erika Štangová – náhradníčka

5) Mgr. Barbora Blašková – náhradníčka

6) Mgr. Natália Mulinová – náhradníčka

 

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníčke AS FSV  Mgr. Simone Galfyovej v úradných hodinách (8,00 – 15,30 hod., miestnosť 329, 3. posch.) príp. prostredníctvom podateľne UCM na Nám. J. Herdu v zalepenej obálke od 01. marca 2021 do 12. marca 2021 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

V jednom návrhu možno navrhnúť jedného kandidáta.

 

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS UCM ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

 

 

 

 

02.12.2020