Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Priebeh štátnych skúšok - máj / jún 2021

 

Vážení študenti,

 

dovoľte, aby sme Vás informovali o priebehu štátnych skúšok, ktoré sa budú konať v mesiacoch máj /  jún 2021.

 

 

Priebeh štátnych skúšok na Fakulte sociálnych vied UCM (máj / jún  2021)

 

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu koronavírusu prijala Fakulta sociálnych vied  UCM nasledujúce opatrenia:

1. Štátne záverečné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou za zvýšených hygienických podmienok.

2. Študent je povinný  priniesť v hrebeňovej väzbe zviazanú záverečnú prácu, ktorú v deň konania štátnych skúšok odovzdá tajomníkovi komisie.

3. Študent sa dostaví na štátnu skúšku 15 min pred stanoveným časom (zoznam študentov s časom a miestnosťou bude zverejnený). Študenti vstupujú do skúšobnej miestnosti na vyzvanie predsedu, resp. tajomníka komisie

4. Pri vstupe do budovy UCM bude každému študentovi zmeraná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty (nad 37,5°C) budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník Vám následne vysvetlí ďalší postup.

5. Po celý čas majte na tvári respirátor (aj počas štátnej skúšky).

6. Každý študent bude mať k dispozícii aj čas na prípravu odpovede z okruhov štátnej skúšky.

7. Študent po skončení štátnej skúšky opustí budovu UCM. Výsledok štátnej skúšky sa študent dozvie v systéme AIS v deň štátnej skúšky.

8. Študent, ktorý štátnu skúšku nevykoná sa prihlasuje na najbližší termín štátnych skúšok

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2021