Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania / Language Competence as Part of Lifelong Learning

 

Vážení kolegovia, 

touto cestou si Vás dovoľujeme opäť pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania“, ktorá sa bude konať na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave dňa 23.novembra 2021.  

 

Táto konferencia je už tradične zameraná na prezentáciu výsledkov prác doktorandov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

Keďže predpokladáme, že ani v tomto akademickom roku nebudeme môcť konferenciu organizovať prezenčne v priestoroch fakulty, ponúkame Vám možnosť prezentovania Vašich príspevkov v online priestore  prostredníctvo MS Teams platformy. 

 

Záujem o prezentovanie online napíšte do textu mailu, v ktorom zašlete príspevok a kópiu dokladu o zaplatení najneskôr do 5. novembra 2021 na emailovú adresu: sandra.kotlebova@ucm.sk. Online konferencie sa môžu zúčastniť všetci autori príspevkov, ktorým pošleme link na pripojenie. 

Výstupom z tejto konferencie bude zborník vo formáte PDF, ktorý Vám v prípade záujmu zašleme aj na CD na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu. 

Veríme, že aj tento ročník prinesie veľa zaujímavých príspevkov, ktoré budú prínosom nielen pre náš spoločný projekt, ale aj pre širšiu vedecko-výskumnú obec.  

 

S úctou, 

organizačný výbor:

 

PhDr. Edita Poórová, Ph.D. - prodekanka pre zahraničné vzťahy FSV UCM v Trnave

PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. - odborný asistent, Katedra verejnej správy (anglický a španielsky jazyk), FSV UCM v Trnave

PhDr. Michal Imrovič, PhD. - prodekan pre rozvoj a marketing, zastupujúci prodekan pre výchovno -vzdelávaciu činnosť FSV UCM v Trnave

    

                                           

Dear colleagues, 

we would like to invite you to the international scientific conference "Language Competence as Part of Lifelong Learning" which will take place at the Faculty of Social Sciences at the University of Saints Cyril and Methodius in Trnava on 23 November 2021. 

 

This conference is traditionally focused on presenting the results of the scientific work of doctoral students and young researchers in English and German. Due to the pandemic protective measures, we will not be able to organize it in person on the faculty premises and therefore we offer you the opportunity to present your papers via MS Teams platform. 

 

We kindly ask you to send your paper and a payment copy + your interest to present the paper online no later than 5 November 2021 to: sandra.kotlebova@ucm.sk.  

 

The conference proceedings in PDF format will be sent to you via email. In case you would like to have them on CD, write the correspondence address in the email. 

 

We believe that this year will bring many interesting papers beneficial for our joint project as well as the wider scientific and research community. 

 

Best regards,

organizing committee:

 

PhDr. Edita Poórová, Ph.D. - Vice-Dean for Foreign Affairs

PhDr. Sandra Kotlebová, Ph.D. - Department of Public Administration (English and Spanish language)

PhDr. Michal Imrovič, PhD. - Vice-Dean for Development and Marketing,  Deputy Vice-Dean for Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2021