Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Uskutočnenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

 

 

Dňa 31.3.2022 sa v aule na Bučianskej ul. 4/1 na FSV UCM v Trnave uskutočnila  habilitačná prednáška na tému: Kritická analýza dopadov verejných politík v oblasti zamestnanosti v nadväznosti na starnutie populácie a obhajoba habilitačnej práce Implementácia stratégií vzdelávacej politiky u vybraných skupín obyvateľstva v Českej republike PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD., odbornej asistentky Katedry právnych disciplín a verejnej správy Metropolitnej univerzity v Prahe. Habilitačná komisia na neverejnom zasadnutí v Návrhu zo dňa 31.3.2022 konštatovala splnenie všetkých zákonom stanovených podmienok pre udelenie titulu „docent“ uchádzačke. Návrh habilitačnej komisie predložil predseda VR FSV doc. PhDr.  Jaroslav Mihálik, PhD. členom Vedeckej rady FSV UCM na Zasadnutí dňa 1.4.2022, ktorí súhlasili s udelením titulu „docent“ v odbore habilitačného a inauguračného konania PaedDr. Zuzane Horváthovej, PhD. 

 

 

04.04.2022