Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM a doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave

 

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM a doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 5. zasadnutí, dňa 22. apríla 2022 vyhlásil  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV (AS FSV) na funkčné obdobie r. 2020-2023 a doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UCM.

Voľby sa uskutočnia dňa 19. septembra 2022 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti FSV UCM 203 (2. posch.).

Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

2) Ing. Klaudia Čirčová

3) Ing. Jana Machatová

   

4)  Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD. – náhradník

5)  PhDr. Darina Kubíčková, PhD.  - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať  výhradne na podateľni UCM, na Nám. J. Herdu 2, Trnava  od  25. augusta 2022 do 08. septembra 2022 do 12,00 hod. v zalepenej obálke na meno tajomníka AS FSV UCM Mgr. Simona Galfyová. Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie. Na nominačný list uvádza jeden navrhovateľ jedného navrhovaného.

 

Navrhované dátumy, termíny a zloženie volebnej komisie sa rovnako vzťahujú aj na doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS FSV ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

 

 

06.06.2022