Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM na funkčné obdobie r. 2022 – 2024 a doplňujúce voľby do študentskej časti AS UCM v Trnave

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 5. zasadnutí, dňa 22. apríla 2022 vyhlásil  voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM (AS FSV) na funkčné obdobie r. 2022 – 2024 a doplňujúce voľby do študentskej časti AS UCM v Trnave.

Voľby sa uskutočnia dňa 03. októbra 2022 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti FSV UCM (4. posch.).

Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) PhDr. Ján Ganobčík        (KVS)

2) Paulína Klátiková             (KSSaP)                                            

3) Mgr. Tomáš Janči            (KPV)

 

4) Mgr. Kristína Dzureková (KVS) – náhradník

5) Tomáš Zlatnický             (KSSaP) - náhradník

6) Mgr. Monika Kmeťová    (KPV)  – náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať výhradne na  podateľni UCM, na Nám. J. Herdu 2, Trnava  od 27. apríla 2022 do 23. septembra 2022 do 12,00 hod. v zalepenej obálke na meno tajomníka AS FSV UCM Mgr. Simona Galfyová. Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie. Na nominačný list uvádza jeden navrhovateľ jedného navrhovaného.

 

Navrhované dátumy, termíny a zloženie volebnej komisie sa rovnako vzťahujú aj na doplňujúce voľby do študentskej časti AS UCM v Trnave.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

Trnava, 24.05.2022

 

 

 

 

06.06.2022