Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zápis nezapísaných študentov

Dovoľujeme si informovať študentov, ktorí sa nezapísali nielen do 1. ročníka štúdia v dennej a externej forme, ale i do vyšších ročníkov v dennej forme (všetky študijné programy - Bc. a Mgr.), že náhradný termín zápisu bude stredu 23. septembra o 9.00 hod. v miestnosti BU 1 – Bučianska ulica.

V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“.

Zároveň akékoľvek otázky týkajúce sa náhradného termínu zápisu adresujte na: studijne_fsv@ucm.sk

Ďakujeme za pochopenie.

14.09.2015