Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Podávanie návrhov kandidátov na funkciu dekana FSV UCM

 

 

                                                                             

 

Vážení členovia Akademickej obce FSV UCM,

dovoľujem si Vám oznámiť,  že písomné návrhy na kandidátov  na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 môžete podávať predsedovi AS FSV UCM doc. PhDr. Milanovi Čákymu, CSc., Bučianska ul. 4/A, miestnosť č. 205, 2. posch. alebo prostredníctvom podateľne FSV UCM do 10. novembra 2015 do 15,00 hod.

Kandidáta na funkciu dekana FSV UCM môže navrhnúť:

  1. člen akademického senátu FSV,
  2. členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre kandidáta najmenej jednu tretinu hlasov zamestnaneckej časti akademickej obce FSV,
  3. členovia študentskej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre nimi navrhovaného kandidáta najmenej jednu tretinu členov študentskej časti akademickej  obce formou podpisov na petičnej listine.

 

Písomný návrh musí obsahovať písomný súhlas kandidáta na funkciu dekana s prijatím kandidatúry a čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok navrhovaného kandidáta.

 

Nominačný list na kandidatúru na funkciu dekana FSV UCM nájdete TU

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

10.11.2015