Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kontrola AR 2015/2016

Dňa 30.6.2016 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 8.7.2016 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AIS-e hodnotenie všetkých absolvovaných predmetov! (§ 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave)

V prípade, že tomu tak nie je, študent je povinný kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom priamo vyučujúceho, aby mu známky do AIS-u zapísal. Telefonický a e-mailový kontakt nájde na stránkach fakúlt.

 

Ak študent vyučujúceho už kontaktoval a známky v AIS-e nie sú ani po urgencii zapísané, je povinný kontaktovať PhDr. Michala Lukáča, PhD.

Kontaktnej osobe dodajte kód predmetu, meno vyučujúceho, dátum hodnotenia a známku.

 

Študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu, ak:

a) splnil podmienky kontrolných etáp štúdia
​Podmienkou pokračovania v štúdiu v ďalšom roku štúdia v dennej a externej forme štúdia je získanie aspoň 40 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku. V externej forme štúdia aspoň 30 kreditov v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky v bakalárskych študijných programoch a v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky v magisterských študijných programoch (§ 11 ods. 25 Študijného poriadku UCM).​

b) študent vyššieho roka štúdia získal kredity za predmety, ktoré mal zapísané druhý raz – pri opakovanom zápise predmetu má študent právo na jeden opravný termín v rámci príslušného akademického roka (§ 15, ods. 9 Študijného poriadku UCM).

c) neprekročí v ďalšom období, na ktoré sa zapisuje, povolenú dĺžku štúdia

 

Študijné oddelenie vyzýva študentov, ktorí po Komplexnej akreditácii 2015 prestúpili na nový študijný program, aby si skontrolovali v AISe všetky uznané hodnotenia za predchádzajúce štúdium. V prípade nezrovnalostí je nutné kontaktovať príslušné študijné oddelenie.

 

Úradné hodiny Študijného oddelenia UCM a Oddelenia akademických činností UCM v mesiacoch jún - august:

Pondelok:       neúradný deň

Utorok:           8.00 – 11.00

Streda:             neúradný deň

Štvrtok:           8.00 – 11.00

Piatok:            neúradný deň

21.06.2016