Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby do akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

Voľby do akademického senátu FSV UCM

a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

 

Akademický senát Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na mimoriadnom  zasadnutí, dňa 15. júna 2016 vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej komory Akademického senátu FSV (AS FSV) a tiež voľbu zástupcov FSV v akademickom senáte univerzity (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia 26. septembra 2016 v čase od 10,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení: PhDr. Pavol Juhás, Ing. Jana Machatová, Mgr. Pavol Šteňko.

Náhradníci: Katarína Procházková, PhDr. Tomáš Bečár.

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne na dekanát FSV UCM  do rúk Ing. Osuskej alebo  p. Ondrejičkovej príp. prostredníctvom podateľne v budove FSV na Bučianskej 4/A od 22. augusta do 05. septembra 2016 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení majú zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na 100 % ustanoveného týždenného pracovného času v čase konania volieb a študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

21.06.2016