Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Dni zdravia

V dňoch od 12. júna 2016 do 18. júna 2016 prebiehal týždeň Dni zdravia 2016, na ktorých po oslovení Mestského úradu v Trnave participovala aj Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  Katedra sociálnych služieb a poradenstva.

Boli zrealizované tri prednášky pre seniorov, Denné centrá. 14. 6.2016 bola odprednášaná v Dennom centre pre seniorov na Limbovej ulici téma Vplyv životného prostredia na zdravie človeka. Kvalita a bezpečnosť potravín, ktorú odprednášali PhDr. Tomáš Habánik a Mgr. Michal Garaj. Prednášajúci oboznámili prítomných seniorov s problematikou životného prostredia a jej následnej väzby na zdravie človeka. V tejto súvislosti sa mohli seniori nielen oboznámiť s rôznymi faktormi, ovplyvňujúcimi ich zdravie, ale aj s možnosťami vedenia zdravého životného štýlu. Poslucháči ocenili význam tohto podujatia, čoho výsledkom bola aktívna diskusia po odznení prednášky.

16. júna 2016 o 10.00 hod. bola v Dennom centre seniorov pri KJ Slovenska na Novosadskej ulici prednáška určená pre seniorov na tému Ľudské práva, medzigeneračné vzťahy. Prednášku mala PhDr. Darina Kubíčková, PhD., spolu s Mgr. Ivanou Klimentovou a PhDr. Lenkou Machyniakovou. Táto problematika seniorov veľmi zaujala, vyvinula sa konštruktívna diskusia.  Otázky smerovali do oblasti zdravotníctva, sociálnej sféry, na adresu dnešných mladých ľudí a ich postojov smerom k seniorom.

V ten istý deň 16. júna 2016 o 15.00 hod. bola v Dennom centre seniorov na Kopánke na Ľudovej ulici ďalšia prednáška určená seniorom s názvom Bystrá myseľ – cvičme si mozog. Prednášajúcimi boli doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. a PhDr. Darina Kubíčková, PhD., ktoré sa venovali problematike demencií, Parkinsonovej chorobe a Alzheimerovej chorobe. Následne prebiehala škola hrou, zrealizovali sa aj rôzne hry na precvičenie pamäte, kde seniori písali na papier napr. mesto, kde sú známe liečebné kúpele (Piešťany), valčíky (Viedeň), gondoly (Benátky) a pod. Ukázalo sa, že seniori majú ešte dobrú pamäť a baví ich všetko, čo sa okolo nich deje. Následne sa uskutočnila muzikoterapia -  pekné piesne v doprovode harmoniky, za účasti doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD., PhDr. Dariny Kubíčkovej, PhD. a PhDr. Tomáša Bečára boli príjemným osviežením nenútenej sústredenosti na pozornosť napr. slov, ktoré sa v piesňach opakujú a pod.

 

30.06.2016