Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vedecký seminár „Deň doktorandov 2016“

Dňa 24.6.2016 sa pod záštitou dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. uskutočnil tretí vedecký seminár „Deň doktorandov 2016“ určený študentom 1. ročníka PhD. štúdia. Doktorandi prezentovali zameranie dizertačnej práce, hlavné výskumné otázky a hypotézy projektu,  metodológiu práce, zdroje literatúry a  prínos dizertačnej práce pre prax.

Vedecký seminár otvoril prodekan pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. Predsedníčka komisie prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. a členovia komisie v zložení: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., prof. Dušan Polonský, CSc., doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD. sa v diskusii vyjadrili k prácam študentov, usmernili ich, pripomienkovali prezentované projekty za účelom zdokonalenia a zvýšenia kvality dizertačných prác.    

 

Predsedníčka komisie prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. vedecký seminár zhodnotila nasledovne:

Deň doktorandov, ktorý sa konal 24.júna 2016  na FSV UCM, som privítala ako veľmi zaujímavý projekt, ktorý umožňuje výmenu skúseností a vedomostí doktorandov z písania dizertačnej prác. Tento ročník bol zameraný na doktorandov I. ročníka, ktorí sa pripravujú na malú dizertačnú skúšku. Osem doktorandov  prezentovalo pred odbornou komisiou svoje výskumné projekty dizertačných prác. Doktorandi sa mohli porovnávať z hľadiska teoretickej i metodologickej pripravenosti na písanie a obhajobu svojej "minimovky". Páčilo sa mi, ako zodpovedne sa študenti pripravili a vložili do prezentácie všetko, čo vedeli. Pripomienky a rady členov komisie boli podľa ich slov inšpiráciou pre každého z nich, čo je veľmi potešujúca skutočnosť. Forma prezentácie témy a predmetu výskumu, výskumných cieľov, teoretických východísk, predbežne sformulovaných výskumných otázok, hypotéz  a metodika empirického výskumu bola vhodným základom pre diskusiu o každej práci individuálne. Touto formou mali študenti možnosť nielen porovnávať svoje prácu s inými ale aj otvorene diskutovať o problémoch, ktoré musia prekonávať pri príprave projektov. Považujem to za veľmi dôležitú súčasť budovania tvorivej atmosféry medzi doktorandmi a ich učiteľmi (docentmi a profesormi) ako aj formovania akademickej komunikácie. Oceňujem túto iniciatívu doktorandských dní ako veľmi dobrý nápad pre zvyšovanie kvality vedecko-výskumnej prípravy a dúfam, že pôjde o jednu z významných tradícií na fakulte.“  prof. PhDr.  Ľudmila Malíková, CSc.

01.07.2016