Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Letné školy

Vážení študenti,

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:  

Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP

Letná škola o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

 

Požiadavky :

- Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov
- Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
- Dobrý štúdijný prospech, mimoškolské aktivity
- Zájem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou
- Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine
- Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a so slabším sociálnym zázemím.

Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna - júl 2017.

Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného pistenia, letenky a víz do USA.

05.12.2016