Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kontrola zimného semestra AR 2016/2017

Dňom 10.2.2017 skončí skúšobné obdobie zimného semestra v akad. roku 2016/2017. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do AISu zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov!

V prípade, že tomu tak nie je, študent musí kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom priamo vyučujúceho, aby mu známky do AISu zapísal. Telefonický a e-mailový kontakt nájde na stránke fakulty.

Študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu, ak:

 a)      splnil podmienky kontrolných etáp štúdia – študent prvého roka štúdia pri realizácii práva na voľbu vlastného tempa štúdia musí na pokračovanie v ďalšej časti štúdia získať na konci prvého semestra štúdia minimálne 12 kreditov (nariadenie dekana fakulty podľa § 16, ods. 1 písm. a)  Študijného poriadku UCM),

b)      študent vyššieho roka štúdia získal kredity za predmety, ktoré mal zapísané druhý raz – pri opakovanom zápise predmetu má študent právo na jeden opravný termín v rámci príslušného akademického roka (§ 15, ods. 9 Študijného poriadku UCM).

 

Študijné oddelenie UCM

03.02.2017