Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Medzinarodné parlamentné štipendium IPS v Nemeckom spolkovom sneme

Nemecké veľvyslanectvo ponúka  atraktívny päťmesačný  štipendijný pobyt v Nemeckom spolkovom sneme pre mladé Slovenky a  mladých Slovákov vo veku do 30 rokov.

Tento štipendijný pobyt, ktorý sa uskutočňuje každý rok vždy od 1.marca do 31.júla, je určený pre vysokoškolských absolventov (vrátane bakalárov), ktorí sa zaujímajú o politiku, pracujú alebo majú záujem pracovať vo vyšších funkciách v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch alebo na vysokých školách, chcú sa vrátiť späť na Slovensko, aby sa aktívne angažovali v demokratických procesoch a v neposlednom rade veľmi dobre ovládajú nemecký jazyk (min. na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca).

Nemecký spolkový snem organizuje tento každoročný pobyt v spolupráci so Slobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín. Záštitu nad týmto programom má prezident Nemeckého spolkového snemu.

Program, podmienky ako aj popis dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam sú uvedené na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu www.bundestag.de/ips ako aj v priloženom letáčiku. Prosíme záujemkyne a záujemcov, aby si dôkladne preštudovali pokyny na www.bundestag.de/ips. Tu je možné si stiahnuť aj prihlášku.

Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 30.júna 2017. Vyplnený formulár ako aj kópie potrebných dokladov (vysvedčení, odporúčaní - viď www.bundestag.de/ips ) sa zasiela výlučne elektronicky - podľa možnosti v jednom dokumente pdf - na adresu info@pressburg.diplo.de

10.05.2017