Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

EuroCohort: Zdravie a blahobyt detí sa musí dostať do popredia v celej Európe

Výskumní pracovníci Manchesterskej Metropolitnej Univerzity prichádzajú s návrhom prieskumu pre prvý celoeurópsky projekt zameraný na sledovanie blaha detí počas ich detstva a dospievania.

European Cohort Development Project (ECDP) vytvorí dizajn európskeho prieskumu pod názvom EuroCohort pre deti a mladých ľudí od narodenia do 25 rokov.  Cieľom projektu je  poskytnúť údaje, ktoré pomôžu tvorcom politík v celej Európe prijímať lepšie rozhodnutia na zabezpečenie ich blahobytu.

Projekt financovaný Európskou komisiou upozorňuje na skutočnosť, že tvorcovia politík nie sú schopní čerpať z údajov potrebných na riešenie zložitých sociálnych problémov, ktoré často majú negatívny vplyv na blaho detí a adolescentov. Podľa publikácie OECD How's Life (2015) sú potrebné "dlhodobé a účelové prieskumy blahobytu detí," aby bolo možné  pochopiť, ako rôzne politiky ovplyvňujú rôzne skupiny detí v rôznych obdobiach ich života. Bez takýchto údajov nebudú tvorcovia politiky správne informovaní a tak schopní uskutočniť reálne zmeny.

Tento nový projekt vypracuje požiadavky na prieskum, ktorý poskytne databázu pre komplexné informovanie o pokroku v oblasti zdravia a blahobytu detí a mládeže.

Prieskum zhromažďuje veľké množstvo údajov o opatreniach týkajúcich sa zdravia a pohody, ako napríklad stres v škole a šťastie v domácnosti. Porovnanie v európskych krajinách posilní pochopenie toho, ako kontext a politika ovplyvňujú takéto opatrenia.

Profesor Gary Pollock, vedúci katedry sociológie na Metropolitnej univerzite v Manchestri a koordinátor projektu ECDP, uviedol: "ECDP je prvý, pretože smeruje k celoeurópskemu longitudinálnemu výskumu zdravia a blahobytu detí a mládeže. Cieľom je dospieť k výskumnému rámcu, ktorý bude dostatočne vedecky fundovaný na to, aby politickí činitelia mohli konať.

Projekt v trvaní 18 mesiacov má za úlohu pripraviť komplexný návrh paneurópskeho výskumu merania blahobytu detí a mládeže.

Prvé projektové stretnutie sa koná v januári v Manchestri, kde partneri z 12 európskych krajín začnú pracovať na dizajne výskumu a nástrojov na zber údajov. Vzhľadom na relevantnosť zistení budúceho prieskumu k národným vládam a inštitúciám, budú aj ony zapojené do projektu od jeho začiatku.

Pollock povedal: "Budeme pozývať dôležitých politických predstaviteľov, aby sa zúčastnili na diskusii o nákladoch a prínosoch tejto štúdie. Dúfame, že náš výskum v blízkej budúcnosti prispeje k podpore lepšieho života detí a mladých ľudí v období ich detstva a dospievania.“

Dominik Richardson z UNICEF povedal: "Potreba relevantných dôkazov o tom, čo určuje trajektórie vývoja a blahobytu detí počas ich života, nemôže byť podceňovaná. Celoeurópsky prieskum zaplní dôležitú medzeru vo vedomostiach a posilní schopnosť tvorcov politík v rôznych krajinách a kontextoch osvojovať si osvedčené postupy pre rozvoj detí. ECDP je ďalším dôležitým krokom pre zlepšovanie v oblasti detskej a mládežníckej politiky a tým aj životnej úrovne všetkých detí v Európe.“

ECDP je projekt realizovaný na úrovni výskumného konzorcia, ktoré vedie Metropolitná univerzita v Manchestri. Projekt zahŕňa partnerské univerzity z Chorvátska, Estónska, Fínska, Maďarska, Nemecka, Grécka, Talianska, Portugalska, Slovenska, Španielska a Holandska. Zástupcovia UNICEF sú tiež úzko zapojení do projektu a sú ochotní podporiť iniciatívu na vytvorenie celoeurópskeho kohortného prieskumu.

Partnerom za Slovenskú republiku je riešiteľský kolektív Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, národným koordinátorom projektu je PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o spoluprácu, prosím kontaktujte: jaroslav.mihalik@ucm.sk

Tento projekt získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe grantovej zmluvy č. 777449.

 

 

23.01.2018