Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Program Akcia Rakúsko - Slovensko

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:
· Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
· Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
· Štipendiá Akcie pre diplomantov,
· Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2018 môžu uchádzať uchádzači z prírodovedných odborov).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:
- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2018
- Výber štipendistov: začiatok mája

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V prípade projektov Akcie Rakúsko - Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:
· spoluprácu mladých výskumníkov,
· podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
· realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,
· prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

Základný harmonogram tejto výzvy je:
- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2018
- Schvaľovanie projektov: začiatok mája

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku.

 

 

01.03.2018