Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM

 

 

 

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM

Akademický senát UCM v Trnave na zasadnutí, dňa 03.mája 2018 vyhlásil  voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV (AS FSV).

Voľby sa uskutočnia dňa 17. mája 2018 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) Mgr. Miroslava Dujičová

2) PhDr. Lenka Machyniaková

3) Bc. Richard Šavolt

4) Mgr. Denisa Karabová - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníkovi AS FSV  PhDr. Darine Kubíčkovej, PhD. (miestnosť 205, 2. posch.) príp. prostredníctvom podateľne v budove FSV na Bučianskej 4/A od 04. mája do 10. mája 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

04.05.2018