Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram volieb kandidáta na dekana FSV UCM v Trnave

Vážení členovia Akademickej obce FSV UCM,

dovoľujem si Vám oznámiť, že AS FSV UCM na zasadnutí dňa 29. mája 2018 po ohlásenej abdikácii dekana FSV UCM vyhlásil voľbu nového dekana FSV UCM v Trnave a schválil nasledujúci harmonogram volieb kandidáta na dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave:

 

  • do 11.06.2018 do 12,00 hod. podávanie návrhov na kandidáta na dekana FSV UCM

 

Písomné návrhy na kandidátov  na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2018-2022 môžete podávať predsedníčke AS FSV UCM doc. PhDr. Oľge Bočákovej, PhD., Bučianska ul. 4/A, miestnosť č. 204, predsedovi volebnej komisie PhDr. Martinovi Švikruhovi, PhD., Bučianska ul. 4/A, miestnosť č. 325 a na prvý kontakt dekanátu FSV UCM v úradných hodinách do 11. júna 2018 do 12,00 hod.

 

Kandidáta na funkciu dekana FSV UCM môže navrhnúť:

  1. člen akademického senátu FSV,
  2. členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre kandidáta najmenej jednu tretinu hlasov zamestnaneckej časti akademickej obce FSV formou podpisov na petičnej listine,
  3. členovia študentskej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre nimi navrhovaného kandidáta najmenej jednu tretinu členov študentskej časti akademickej  obce formou podpisov na petičnej listine.

 

Písomný návrh musí obsahovať písomný súhlas kandidáta na funkciu dekana s prijatím kandidatúry a čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok navrhovaného kandidáta.

 

Nominačný list na kandidatúru na dekana FSV UCM si môžete prevziať u predsedu volebnej komisie PhDr. Martina Švikruhu, PhD., na prvom kontakte dekanátu FSV UCM v úradných hodinách.

Nominačný list na kandidatúru na dekana FSV UCM je súčasťou prílohy.

 

  • do 12.06.2018 do 12,00 hod. kandidáti na dekana FSV UCM zašlú v elektronickej a písomnej podobe predsedovi volebnej komisie – životopis, víziu rozvoja FSV UCM na roky 2018 – 2022, predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie životopisu a vízie rozvoja na webovej stránke

 

  • dňa 18.06.2018  o 9,00 hod.  miestnosť BU4 (2. posch).predstavenie kandidátov na dekana FSV UCM na zasadnutí akademickej obce

 

  • dňa 18.06.2018 o 13,00 hod.  zasadacia miestnosť FSV UCM 2. posch. (203)voľba dekana FSV UCM

 

 

Trnava, dňa 29.05.2018

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

30.05.2018