Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kontrola AR 2017-2018

Dňa 30.6.2018 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2017/2018. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 8.7.2018 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AIS-e hodnotenie všetkých absolvovaných predmetov! (§ 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave).

V prípade, že tomu tak nie je, študent je povinný kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom priamo vyučujúceho, aby mu známky do AIS-u zapísal. Telefonický a e-mailový kontakt nájde na stránke fakulty.

Ak študent vyučujúceho už kontaktoval a známky v AIS-e nie sú ani po jeho urgencii zapísané, je povinný kontaktovať PhDr. Michala Lukáča, PhD. (michal.lukac@ucm.sk). Kontaktnej osobe dodá kód predmetu, meno vyučujúceho, dátum hodnotenia a hodnotenie.

 

Študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu:

  1. ak splnil podmienky kontrolných etáp štúdia

Podmienkou pokračovania v štúdiu v ďalšom roku štúdia v dennej a externej forme štúdia je získanie aspoň 40 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku. V študijných programoch v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky v bakalárskych študijných programoch a v študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky v magisterských študijných programoch aspoň 30 kreditov (§ 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM).

        

      b. ak študent vyššieho roka štúdia získal kredity za predmety, ktoré mal zapísané druhý raz

Pri opakovanom zápise predmetu má študent právo na dva opravné termíny v rámci príslušného akademického roka (§ 15, ods. 9 Študijného poriadku UCM).

      c. ak neprekročí v ďalšom období, na ktoré sa zapisuje, povolenú dĺžku štúdia3, ods. 12, 13 Študijného  
          poriadku UCM).

 

Úradné hodiny Študijného oddelenia UCM a Oddelenia akademických činností UCM

jún - august:

Pondelok: neúradný deň
Utorok: 8:30 hod. - 11:00 hod.
Streda: 8:30 hod. - 11:00 hod.
Štvrtok: 8:30 hod. - 11:00 hod.
Piatok: neúradný deň

 

 

 

25.06.2018