Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác

V stredu 15. augusta 2018, v miestnosti 203 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, študijný program Sociálna politika:

 • 8.00 hod. PhDr. Tomáš Bečár – téma dizertačnej práce: Názory mladej generácie na Slovensku na seniorov,

 • 9.30 hod. Mgr. Ivana Klimentová – téma dizertačnej práce: Násilie páchané na ženách v partnerských vzťahoch,

 • 11.00 hod. PhDr. Lenka Machyniaková – téma dizertačnej práce: Faktory ovplyvňujúce integráciu osôb bez domova,

 • 13.30 hod. PhDr. Marián Marák – téma dizertačnej práce: Determinanty v sociálnej politike štátu voči osobám so sluchovým postihnutím v kontexte komunikačnej debarierizácie,

 • 15.00 hod. PhDr. Anton Rehuš – téma dizertačnej práce: Spokojnosť absolventov štúdia v odbore sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe s absolvovaným študijným programom na FSV UCM v Trnave.

 

V pondelok 27. augusta 2018, v miestnosti BU 4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, študijný program Sociálna politika:

 • 10.00 hod. PhDr. Jakub Birka – téma dizertačnej práce: Sociálna politika na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

 • 11.30 hod. PhDr. Tomáš Bukovský – téma dizertačnej práce: Motivácia ako faktor rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe so zreteľom na sociálnu politiku.

 

Vo štvrtok 30. augusta 2018, v miestnosti BU 4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry verejnej správy FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa, študijný program Verejná politika a verejná správa:

 • 9.00 hod. PhDr. Matúš Meluš – téma dizertačnej práce: Komparácia funkcie primátora na úrovni dvoch hlavných miest - prípadová štúdia Prahy a Bratislavy,

 • 10.30 hod. JUDr. Peter Nemec – téma dizertačnej práce: Právo na informácie a jeho realizácia v malých obciach SR,

 • 12.30 hod. PhDr. Vladimír Melas – téma dizertačnej práce: Význam inovácií vo vzdelávacej politike.

 

V piatok 31. augusta 2018, v miestnosti BU 4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry verejnej správy FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa, študijný program Verejná politika a verejná správa:

 • 10.00 hod. Mgr. Mahuliena Sochorová – téma dizertačnej práce: Pozícia miestnej samosprávy v procese realizácie politiky rozvoja vidieka v SR,
 • 12.00 hod. Mgr. Jaroslav Fabok – téma dizertačnej práce: Sociálny štát a problémy jeho existencie v podmienkach SR,
 • 13.30 hod. Mgr. Miroslava Dujičová – téma dizertačnej práce: Inovatívne koncepty Bolonského procesu a ich implementácia na Slovensku.

 

V piatok 31. augusta 2018, v miestnosti 203 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Katedry politických vied FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.6 Politológia, študijný program Európske štúdiá:

 • 9.00 hod. Mgr. Denisa Karabová – téma dizertačnej práce: Europeizácia parlamentných politických strán na Slovensku.

 

07.08.2018