Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram volieb kandidáta na dekana FSV UCM v Trnave na obdobie 2022-2026

 

 


 

Vážení členovia Akademickej obce FSV UCM,

Akademický senát Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len AS FSV UCM) na zasadnutí dňa 15.03.2022 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana FSV UCM v Trnave a schválil nasledujúci harmonogram volieb:

 

od 09.05.2022 do 26.05.2022 do 12,00 hod. podávanie návrhov na kandidáta na dekana FSV UCM

 

Písomné návrhy na kandidátov  na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2022-2026 podávať v zalepenej obálke (s označením „Voľba dekana – neotvárať“) na meno predsedníčky AS FSV UCM doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, PhD., mim. prof.  výhradne prostredníctvom podateľne na Nám. J. Herdu 2, Trnava od 09.05.2022 do 26.05.2022 do 12,00 hod.

 

Kandidáta na funkciu dekana FSV UCM môže navrhnúť:

a) člen akademického senátu FSV,

b) členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre kandidáta najmenej jednu tretinu hlasov zamestnaneckej časti akademickej obce FSV formou podpisov na petičnej listine,

c) členovia študentskej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre nimi navrhovaného kandidáta najmenej jednu tretinu členov študentskej časti akademickej  obce formou podpisov na petičnej listine.

 

Písomný návrh musí obsahovať písomný súhlas kandidáta na funkciu dekana s prijatím kandidatúry a čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok navrhovaného kandidáta.

 

Nominačný list na kandidatúru na funkciu dekana FSV UCM zverejnený na webovej stránke FSV UCM, v sekcii Úradná výveska/oznamy.

 

Stretnutie volebnej komisie a kontrola splnenia podmienok kandidatúry kandidátov na dekana FSV UCM sa uskutoční dňa 26.05.2022 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti 203 (2.posch.). Následne sa zverejnia  mená kandidátov na dekana FSV UCM na webovej stránke FSV UCM, v sekcii Úradná výveska/oznamy.

 

do 02.06.2022 do 12,00 hod. kandidáti na dekana FSV UCM zašlú v písomnej podobe v zalepenej obálke (s označením „Neotvárať“) predsedníčke AS FSV UCM doc. PhDr. Mgr. Oľge Bočákovej, PhD., mim. prof. – životopis, víziu rozvoja FSV UCM na roky 2022 – 2026 prostredníctvom podateľne na Nám. J. Herdu 2, Trnava a predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie životopisu a vízie rozvoja na webovej stránke v sekcii Úradná výveska/oznamy.

dňa 17.06.2022  o 10,00 hod.  v zasadacej miestnosti FSV UCM 1. posch. (110) – predstavenie kandidátov na dekana FSV UCM na zasadnutí Akademickej obce FSV UCM

a

dňa 17.06.2022 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti FSV UCM 1. posch. (110) – voľba dekana FSV UCM 

 

Výsledky volieb vyhlási volebná komisia bezprostredne po uskutočnení volebného aktu a zverejní ich na webovej stránke v sekcii Úradná výveska/oznamy.

 

Zloženie volebnej komisie:

Ing. Jana Osuská (zamestnanecká časť AS FSV) – predseda volebnej komisie

Mgr. Simona Galfyová (zamestnanecká časť AS FSV)

PhDr. Erik Urc (študentská časť AS FSV)

Náhradníci:

Mgr. Michal Garaj, PhD. (zamestnanecká časť AS FSV)

Mgr. Kristína Dzureková (študentská časť AS FSV)

 

 

Trnava, dňa 09.05.2022

 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

11.05.2022