Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

 

Akademický senát Fakulty sociálnych vied UCM


Voľby kandidáta na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie r. 2022 - 2026 sa uskutočnili na riadnom zasadnutí Akademického senátu FSV UCM dňa 17. júna 2022 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti fakulty.

V predmetných voľbách bol v súlade s § 5 ods. 6 Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana FSV UCM  za kandidáta na funkciu dekana

s účinnosťou od 24. septembra 2022 zvolený doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

 

V Trnave, 17. júna 2022

 

 

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.                              

predsedníčka AS FSV UCM           

 

Ing. Jana Osuská

predsedníčka volebnej komisie 

 

 

 

                          

17.06.2022