Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV

Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore verejná politika a verejná správa
a v príbuzných disciplínach. Vznikla v roku 2014 a jej sídlo je na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Poslaním spoločnosti je predovšetkým:
• rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu verejnej politiky a verejnej správy a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj tohto odboru;
• vytvárať predpoklady pre rozvoj teórie, základného a aplikovaného výskumu verejnej politiky a verejnej správy (ako odboru) a ich spoločenského uplatnenia;
• prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov a doktorandov;
• propagovať výsledky vedy o verejnej politike a verejnej správe na národných a medzinárodných fórach;
• organizovať prednášky slovenských i zahraničných špecialistov na verejnú politiku a verejnú správu;
• nadväzovať styky so zahraničnými vedeckými spoločnosťami;
• poskytovať pomoc svojim členom pri ich vedeckej a odbornej práci;
• usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie, exkurzie a iné akcie;
• rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť;
• pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi, orgánmi a organizáciami verejnej politiky a verejnej správy na všetkých stupňoch.