Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznamy

 

Voľby do akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

Akademický senát Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na mimoriadnom  zasadnutí, dňa 15. júna 2016 vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej komory Akademického senátu FSV (AS FSV) a tiež voľbu zástupcov FSV v akademickom senáte univerzity (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia 26. septembra 2016 v čase od 10,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení: PhDr. Pavol Juhás, Ing. Jana Machatová, Mgr. Pavol Šteňko.

Náhradníci: Katarína Procházková, PhDr. Tomáš Bečár.

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne na dekanát FSV UCM  do rúk Ing. Osuskej alebo  p. Ondrejičkovej príp. prostredníctvom podateľne v budove FSV na Bučianskej 4/A od 22. augusta do 05. septembra 2016 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení majú zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na 100 % ustanoveného týždenného pracovného času v čase konania volieb a študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

VOĽBY ČLENOV DO ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FSV UCM NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2016-2020

V mene predsedu AS FSV UCM doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc. Vám oznamujeme, že sa uskutočnia  voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM dňa 09. decembra 2015. Návrhy kandidátov, spolu s ich súhlasom na kandidatúru, je možné podávať prostredníctvom podateľne v budove FSV na Bučianskej 4/A alebo osobne tajomníkovi AS FSV UCM PhDr. Jaroslavovi Mihálikovi, PhD. (Bučianska ul. 4/A, 2. posch. miestnosť č. 208) do 25. novembra 2015 do 15.00 hod.

Voľby sa týkajú voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020.

 

Nominačný list na kandidatúru pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM TU

Nominačný list na kandidatúru pre voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM  TU

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

 

PODÁVANIE NÁVRHOV KANDIDÁTOV NA FUNKCIU DEKANA FSV UCM

Vážení členovia Akademickej obce FSV UCM,

dovoľujem si Vám oznámiť,  že písomné návrhy na kandidátov  na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 môžete podávať predsedovi AS FSV UCM doc. PhDr. Milanovi Čákymu, CSc., Bučianska ul. 4/A, miestnosť č. 205, 2. posch. alebo prostredníctvom podateľne FSV UCM do 10. novembra 2015 do 15,00 hod.

Kandidáta na funkciu dekana FSV UCM môže navrhnúť:

  1. člen akademického senátu FSV,
  2. členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre kandidáta najmenej jednu tretinu hlasov zamestnaneckej časti akademickej obce FSV,
  3. členovia študentskej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre nimi navrhovaného kandidáta najmenej jednu tretinu členov študentskej časti akademickej  obce formou podpisov na petičnej listine.

Písomný návrh musí obsahovať písomný súhlas kandidáta na funkciu dekana s prijatím kandidatúry a čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok navrhovaného kandidáta.

Nominačný list na kandidatúru na funkciu dekana FSV UCM nájdete TU

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM