Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Katedra verejnej správy

 

 

PROFIL KATEDRY

Katedra verejnej správy FSV UCM v Trnave je jedinou katedrou na Slovensku, ktorá má v rámci odboru Verejná politika a verejná správa právo uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konanie (udeľovať tituly docent a profesor).

Katedra v rámci odboru Verejná politika a verejná správa poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v študijnom programe Verejná správa (denná aj externá forma), ako aj rigorózne konanie. V  študijnom programe Manažment verejnej správy poskytuje štúdium  zatiaľ na bakalárskom stupni, od septembra 2018 je plánované aj magisterské štúdium a rigorózne konanie.

Cieľom katedry je vedecký výskum a výchova kvalifikovaných odborníkov pre oblasť štátnej správy, samosprávy a manažmentu inštitúcií verejnej správy. Poslucháči tak nadobúdajú vedomosti a znalosti z ekonomických, politologických, sociologických a právnych disciplín, ktoré dokážu v praxi aplikovať v podmienkach všetkých inštitúcií verejnej správy, v politických subjektoch i v médiách.

Katedra v rámci vedeckého výskumu rieši domáce a zahraničné granty, napríklad projekt Partnerstva v rámci operačného programu Technická pomoc, grantových schém KEGA či Vyšehradského fondu. Máme podpísané dohody o spolupráci s inštitúciami v rámci verejnej správy na Slovensku, od obecných úradov až po napríklad Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.