Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandské štúdium

 

VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA

 

Rada pre študijný program verejná politika a verejná správa:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Zástupca praxe: PhDr. David Ivanovič, PhD.

Zástupca študentov: PhDr. Erik Urc

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., funkčné miesto profesora

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., funkčné miesto docenta

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., funkčné miesto profesora

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., funkčné miesto docenta

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., funkčné miesto docenta

 

 

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa na treťom stupni vysokoškolského štúdia získa širokú škálu teoretických poznatkov, a to nielen z daného odboru, ale aj z príbuzných odborov a súvisiacich multidisciplinárnych oblastí. Toto poznanie je nevyhnutným predpokladom pre spôsobilosť absolventa svojím osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a spoločensko-sociálneho rozvoja Slovenskej republiky, a to pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín Európskej únie.

Absolvent si osvojí analytické myslenie a naučí sa ovládať vedecké spôsoby získavania a interpretácie najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, regionálny rozvoj, sociológia, právo, ekonómia, ekonomika a ich vzájomné súvislosti, dokáže vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení.

Absolvent spozná najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy ako aj z vyššie uvádzaných ostatných vedných disciplín a je schopný na základe relevantnej analýzy situácie navrhnúť vlastné riešenia v praxi indikovaných problémov. Na základe získaných poznatkov z riešenia modelových štúdií viažucich sa k aktuálnym problémom a výzvam vo sfére verejného života je absolvent schopný čeliť kritickým, preňho doposiaľ neznámym situáciám, a viesť konštruktívny dialóg s odbornou verejnosťou.

Absolvent získa vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácii vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny. Absolvent sa oboznámi s metodológiou vedeckej práce, získa najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou prispieva k rozšíreniu aktuálnej úrovne vedeckého poznania v teórii a praxi verejnej politiky a verejnej správy.

 

Teoretické vedomosti 

Absolvent doktorandského študijného programu Verejná politika a verejná správa ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, ovláda teoretické a metodologické aspekty viažuce sa k verejnej politike a verejnej správe, ako aj k súvisiacim odborom (ekonomika a ekonómia, právo, politológia, sociológia, regionálny rozvoj). Absolvent študijného programu je zároveň schopný orientovať sa v širokom spoločensko-vednom základe a má prehľad o súčasných trendoch odborne diskutovaných na domácich, ale aj celosvetových vedeckých fórach, v súvislosti s rozvojom odbornej teórie i vedeckých postupov v kontexte aktuálnych výziev verejnej politiky a verejnej správy.  Absolvent na vysokej úrovni ovláda metodologickú stránku spracovania vedeckej práce a je samostatne schopný definovať rešerš najnovších poznatkov v ním vymedzených vedných oblastiach, je zdatný v identifikovaní výskumných problémov, cieľov ako aj vo formovaní a overovaní vedeckých  hypotéz, ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, ktoré vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní danej problematiky, pričom má schopnosť medziodborovo pracovať. 

 

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Verejná politika a verejná správa získa východiskové vedomosti a znalosti  v rozsahu a na úrovni adekvátnej pre stupeň štúdia podľa Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Tento základ u absolventa determinuje pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy. Absolvent je schopný viesť výskumné kolektívy, je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole, vie selektovať, tematizovať a pomenovať aktuálne výskumné problémy a nachádzať konštruktívne riešenia.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvovaním študijného programu študent získa schopnosť tímovej práce a zdokonalí svoje komunikačné techniky, keďže súčasťou študijného programu je aj predpokladaná účasť na odborných študentských podujatiach, vedeckých konferenciách, diskusiách a workshopoch. Absolvent študijného programu je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej  i ústnej, pričom rozvíja zároveň svoju schopnosť komunikovať vo svetovo uznávanom jazyku – anglickom, osvojením si pojmoslovia vzťahujúceho sa k obsahu štúdia. Absolvent preukazuje finančnú, ekonomickú a mediálnu gramotnosť. Absolvent je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia, je schopný kreatívne a pružne myslieť, je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami, dokáže vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé zložky verejnej politiky, je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi. Absolvent je pripravený na chápanie interdisciplinárnych súvislostí fungovania moderných systémov verejnej správy a vníma neustálu potrebu rozvoja a dynamiky teórie verejnej politiky vnímanej ako samostatnej modernej vednej disciplíny. Absolvent si počas štúdia osvojil zásady vedeckej práce so schopnosťou aplikovania výsledkov výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň schopnosť prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma aj v zahraničí.

 

Ciele vzdelávania

Výučba poslucháčov v študijnom programe Verejná politika a verejná správa v 3. stupni štúdia sa zameriava na rozvoj samostatného vedeckého myslenia, ktorého súčasťou je zvládnutie výskumných metód v tomto odbore. Doktorand sa učí vedecky reflektovať nové fenomény verejnej politiky a verejnej správy v multidisciplinárnom kontexte súvisiacich vedných odborov – ekonómie, politológie, ekonomiky, práva, sociológie a pod. Doktorand si hlbšie osvojí a vo vlastnom výskume uplatní poznatkové a metodologické jadro teórie predmetných oblastí a súvisiacich vedných disciplín, zorientuje sa v najnovšej teoretickej a výskumnej problematike, čo mu umožní zúčastniť sa na riešení vedecko-výskumných projektov a prezentovať ním vyvodené závery a inovatívne poznatky odbornej verejnosti. 

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti.

 

Doktorand v zmysle metodologickej reflexie:

1. Osvojí si teóriu verejnej politiky a verejnej správy a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum inštitúcií, výskum obsahov, výskum účinkov).

2. Získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v oblasti verejnej politiky a verejnej správy.

3. Bude poznať pozíciu verejnej politiky a verejnej správy v systéme vied, preukáže znalosť problematiky interdisciplinárneho výskumu a oboznámi sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobom ich využitia.

4. Osvojí si zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia. 

5. V procese tvorby dizertačnej práce s ňou súvisiaceho výskumu a riešení uplatňuje naznačený všeobecný cieľ študijného programu, nadobudnuté poznatky, metódy ako aj metodické a tvorivé zručnosti.

6. Stane sa odborníkom na problematiku teórie verejnej politiky a verejnej správy s predpokladom ďalšieho vedeckého rastu v ním preferovanej oblasti skúmania.

 

Uplatnenie absolventov

Študijný program Verejná politika a verejná správa v treťom stupni vysokoškolského štúdia, teda doktorandský študijný program, sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a techniky. Doktorandský stupeň štúdia v programe Verejná politika a verejná správa má za cieľ pripraviť absolventa v odbornej rovine zmysluplne fungovať v značne diverzifikovanom a rozvetvenom systéme orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. V praktickej rovine absolvent študijného programu Verejná politika a verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách,  ako aj v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Prax preukazuje, že na trhu práce dopyt po absolventoch predmetného študijného programu a náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým zameraním verejnej správy a verejnej politiky vyžaduje stupeň špecializácie, ktorý priamo súvisí s absolvovaním aspoň magisterského stupňa štúdia a schopnosťou uplatniť „naučené“ v praxi. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávanie odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov.  Absolvent tretieho stupňa študijného programu nájde, okrem vyššie uvedeného, uplatnenie aj v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblastiach teoretickej analýzy podstaty politických vied, rozvoja teórie verejnej politiky a verejnej správy. Vzhľadom na zameranie študijného programu získa absolvent relevantné predpoklady pre samostatné pôsobenie a uplatnenie sa v oblasti sociálnej, ekonomickej, právnej a politologickej.

 

Pracovné pozície pre uplatnenie absolventov:

Odborný pracovník štátnej správy v jednotlivých sektorových politikách 

Odborný pracovník komunálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách 

Odborný pracovník regionálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách 

Štátny a hlavný štátny radca v jednotlivých sektorových politikách 

Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy 

Špecialista (manažér) pre metodiku čerpania fondov EÚ 

Hlavný kontrolór v orgánoch samosprávy 

Odborný asistent na vysokej škole

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja 

Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií