Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Bakalárske štúdium

 

 

bakalárskom študijnom stupni (Bc.) v akreditovaných študijných programoch:

Verejná správa: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia

Manažment a ekonómia verejnej správy: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia.

Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia 

 

 

Verejná správa

Absolvent študijného programu Verejná správa získa vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Absolvent ďalej nadobudne prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.  Absolvent bude schopný kvalifikovane zabezpečovať  činnosť orgánov  vo verejnej správe, neverejnom sektore a zdokonaľovať formy práce v rôznych jej zložkách. Profil absolventa je formovaný tak, aby zodpovedal potrebám priebežnej reformy  spoločnosti a procesu jej transformácie na území Slovenska ako člena Európskej únie. Osobitná pozornosť je zameraná najmä na problematiku manažovania a riadiaceho procesu, nakoľko je nevyhnutné, aby absolvent rozumel aj manažmentu v spojení s činnosťou regiónu a bol pripravený komplexne napomáhať a riešiť problémy v oblasti aktuálneho riadenia a budúceho rozvoja zložitých transformačných procesov územnoplánovacieho členenia Slovenska.

 

Absolvent získa uvedené vedomosti a zručnosti na základe absolvovania teoretických a praktických predmetov:

Teórie verejnej správy, Dejiny verejnej správy na Slovensku, Dejiny verejnej správy v Európe,  Verejná správa v krajinách strednej Európy, Verejná správa v krajinách západnej Európy, Základy práva, Orgány ochrany práva, Správne právo, Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe, Verejná mienka, Metodológia sociálnych vied, Empirický výskum, Všeobecná ekonomická teória, Ekonomika verejnej správy a verejného sektora, Peniaze a bankovníctvo, Financovanie verejnej správy, Riadenie ľudských zdrojov,  Regionálny rozvoj, Verejná politika, Aktéri verejnej politiky, Komunálna a regionálna samospráva na Slovensku, Politický systém Slovenskej republiky, Ústavné inštitúcie v politickom systéme SR.

 

 

Manažment a ekonómia verejnej správy

Absolvent študijného programu Manažment verejnej správy získa vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy - vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií). Absolvent študijného programu Manažment verejnej správy je oprávnený vykonávať prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

 

Absolvent získa uvedené vedomosti a zručnosti na základe absolvovania teoretických a praktických predmetov:

Základy manažmentu, Kreatívny manažment, Inovačný manažment, Manažment neziskových organizácií, Personálny manažment, Projektový manažment,  Manažment vzťahov s verejnosťou, Základy marketingu, Makroekonómia, Mikroekonómia, Financovanie verejnej správy,  Dejiny verejnej správy na Slovensku, Dejiny verejnej správy v Európe, Správne právo, Verejná politika, Aktéri verejnej politiky, Komunálna a regionálna politika, Politický systém Slovenskej republiky, Ústavné inštitúcie v politickom systéme SR.

 

Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 

Potreba vytvoriť špecializáciu v rámci študijného odboru Verejná politika a verejná správa so zameraním na komunikáciu a marketing vzišla z mnohých rokovaní  s predstaviteľmi verejnej správy a celej verejnej politiky. Absolventom „čistej“ verejnej správy totiž často chýbala schopnosť „predať“ činnosť, výsledky a zámery v tejto  oblasti. Nie je pritom dôležité len správne odprezentovať výsledky, ale predovšetkým mať schopnosť správne odkomunikovať jednotlivé zámery, projekty a vízie pre občanov a spraviť tak celú oblasť verejnej politiky a verejnej správy „uchopiteľnejšou“ pre jej najdôležitejších aktérov - občanov tejto krajiny. Toto najlepšie dokážu absolventi študijného odboru Verejná politika a verejná správa, ktorí popri teoretických vedomostiach počas štúdia mali možnosť osvojiť si aj komunikačné a marketingové stratégie. Absolventi bakalárskeho štúdia odboru verejná politika a verejná správa  získavajú  vedomosti  a  zručnosti,  ktoré  im  umožnia  efektívne  pôsobiť  v  oblasti  verejnej  politiky  a  verejnej  správy  -  vykonávať  požadované  pracovné  úkony,  riešiť  problémy  a  prijímať  rozhodnutia, spolupracovať  s  predstaviteľmi  iných  zložiek  verejného  života  (sektora),  spolupôsobiť  pri  príprave  koncepčných  materiálov  a regulatívov vo  verejnej  politike,  analyzovať  efektívnosť  verejnej  politiky  na  úrovni  národnej,  regionálnej  i  miestnej,  aktívne  sa  podieľať  na  reforme modernizácii  verejnej  správy  (štátnej  správy,  územnej  samosprávy a verejnoprávnych korporácií). Absolventi  študijného programu Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe získajú  okrem vedomostí z opisu študijného odboru aj schopnosti ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, komunikácie, marketingu, manažmentu, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie. Špeciálna pozornosť je zameraná na schopnosť prezentovať, komunikovať a marketingovo orientovať sa v celej oblasti verejnej politiky a verejnej správy a tak im dať možnosť aktívne meniť a podieľať sa na zlepšení vnímania výsledkov aktérov z oblasti verejnej politiky a verejnej správy Absolventi  programu Komunikácia a marketing  verejnej  politiky  a verejnej  správy sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy. Samozrejmosťou je pokračovanie v magisterskom stupni štúdia.

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru sú vymedzené nasledovne:

1.ROK

úvod do verejnej politiky, úvod do verejnej správy, komunikačné a prezentačné techniky, verejná ekonomika I., II., informatika pre manažérov, základy práva, dejiny verejnej správ, politický systém SR.

2.ROK

verejná politika, marketingová komunikácia, komunikácia vo verejnej politike a verejnej správe, verejná ekonomika III., základy štatistiky, správne právo, tvorba verejnej politiky, verejná správa v európskych krajinách, metodológia v sociálnych vedách.

3.ROK

ústavné inštitúcie v politickom systéme SR, personálny marketing, regionálny rozvoj, komunálna a regionálna politika na Slovensku, obhajoba záverečnej práce, štátna skúška z komunikačných stratégií, štátna skúška z verejnej politiky a verejnej správy.

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽEŠ TU