Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Bakalárske štúdium

 

 

bakalárskom študijnom stupni (Bc.) v akreditovaných študijných programoch:

Verejná správa: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia

Manažment verejnej správy: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia.

 

Verejná správa

Absolvent študijného programu Verejná správa získa vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Absolvent ďalej nadobudne prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.  Absolvent bude schopný kvalifikovane zabezpečovať  činnosť orgánov  vo verejnej správe, neverejnom sektore a zdokonaľovať formy práce v rôznych jej zložkách. Profil absolventa je formovaný tak, aby zodpovedal potrebám priebežnej reformy  spoločnosti a procesu jej transformácie na území Slovenska ako člena Európskej únie. Osobitná pozornosť je zameraná najmä na problematiku manažovania a riadiaceho procesu, nakoľko je nevyhnutné, aby absolvent rozumel aj manažmentu v spojení s činnosťou regiónu a bol pripravený komplexne napomáhať a riešiť problémy v oblasti aktuálneho riadenia a budúceho rozvoja zložitých transformačných procesov územnoplánovacieho členenia Slovenska.

 

Absolvent získa uvedené vedomosti a zručnosti na základe absolvovania teoretických a praktických predmetov:

Teórie verejnej správy, Dejiny verejnej správy na Slovensku, Dejiny verejnej správy v Európe,  Verejná správa v krajinách strednej Európy, Verejná správa v krajinách západnej Európy, Základy práva, Orgány ochrany práva, Správne právo, Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe, Verejná mienka, Metodológia sociálnych vied, Empirický výskum, Všeobecná ekonomická teória, Ekonomika verejnej správy a verejného sektora, Peniaze a bankovníctvo, Financovanie verejnej správy, Riadenie ľudských zdrojov,  Regionálny rozvoj, Verejná politika, Aktéri verejnej politiky, Komunálna a regionálna samospráva na Slovensku, Politický systém Slovenskej republiky, Ústavné inštitúcie v politickom systéme SR.

 

 

Manažment verejnej správy

Absolvent študijného programu Manažment verejnej správy získa vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy - vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií). Absolvent študijného programu Manažment verejnej správy je oprávnený vykonávať prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

 

Absolvent získa uvedené vedomosti a zručnosti na základe absolvovania teoretických a praktických predmetov:

Základy manažmentu, Kreatívny manažment, Inovačný manažment, Manažment neziskových organizácií, Personálny manažment, Projektový manažment,  Manažment vzťahov s verejnosťou, Základy marketingu, Makroekonómia, Mikroekonómia, Financovanie verejnej správy,  Dejiny verejnej správy na Slovensku, Dejiny verejnej správy v Európe, Správne právo, Verejná politika, Aktéri verejnej politiky, Komunálna a regionálna politika, Politický systém Slovenskej republiky, Ústavné inštitúcie v politickom systéme SR.