Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Magisterské štúdium

 

 

magisterskom študijnom stupni (Mgr.) v akreditovaných študijných programoch:

Verejná správa: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia.

Ekonómia verejných politík: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia. - NOVÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

Verejná správa

Absolvent študijného programu Verejná správa získa vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Absolvent ďalej nadobudne prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.  Absolvent bude schopný kvalifikovane zabezpečovať  činnosť orgánov  vo verejnej správe, neverejnom sektore a zdokonaľovať formy práce v rôznych jej zložkách. Profil absolventa je formovaný tak, aby zodpovedal potrebám priebežnej reformy  spoločnosti a procesu jej transformácie na území Slovenska ako člena Európskej únie. Osobitná pozornosť je zameraná najmä na problematiku manažovania a riadiaceho procesu, nakoľko je nevyhnutné, aby absolvent rozumel aj manažmentu v spojení s činnosťou regiónu a bol pripravený komplexne napomáhať a riešiť problémy v oblasti aktuálneho riadenia a budúceho rozvoja zložitých transformačných procesov územnoplánovacieho členenia Slovenska.

 

Absolvent získa uvedené vedomosti a zručnosti na základe absolvovania teoretických a praktických predmetov:

Daňový systém, Verejné financie, Hospodárska geografia, Európske hospodárske a investičné fondy, Modely verjnej správy v Európskych krajinách, Proces tvorby verejnej politiky, Analýza verejnej politiky, Regionálne analýzy a regionálne disparity, Strategický manažment, Aplikovaný manažment, Projektový manažment, Manažérstvo kvality vo verejnej správe, E – government, Ústavné inžinierstvo, Dynamika verejnej správy v SR,  Kontrola vo verejnej správe.

 

 

Ekonómia verejných politík - NOVÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Program ekonómia verejnej politiky reaguje na potreby praxe, kde sa vyžaduje v čoraz väčšej miere mať absolventov verejnej politiky, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú prácu s kvantitatívnym zameraním a okrem základov verejnej politiky sú dostatočne vybavení na analýzu ekonomických aspektov rôznych foriem verejnej politiky.

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister) ekonómia verejnej politiky bude mať solídne znalosti z verejnej politiky a zároveň mať zázemie z kvantitatívnych prístupov v ekonómie. Tento základ absolventovi umožní byť pripravený k analytickým úlohám v agende štátnych organizácií. Absolvent bude disponovať solídnym základom na riešenie samostatných úloh a bude tak môcť prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych sektorálnych verejných politík.

Absolvent tiež bude schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, vzťahujúce sa na tvorbu a implementácie verejnej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Ďalej absolvent sa naučí porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov.

Zároveň bude absolventka spôsobilá organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.

Absolvent tiež bude pripravený na chápanie inter-disciplinárnych súvislostí fungovania verejného sektora. Vedomosti získané v tomto programe umožnia absolventovi mať prehľad aj o dôležitých sektoroch verejných služieb, a tento rozsah vedomostí im umožní pokračovať v treťom stupni štúdia, alebo im umožní vstúpiť do praktického života.

Absolvent by zároveň mal chápať národohospodárske súvislosti a vzťah verejného sektoru k iným oblastiam business-u. Absolventka je znalá z dôvodov zlyhávania trhu ale i z dôvodov zlyhávania verejného sektoru. Otázka efektívnosti verejného sektora a získavania nových znalostí o jeho fungovaní tiež patria do vybavenia nového absolventa.

Analytická práca s kvantitatívnym zameraním by mala byť silnou stránkou absolventa, ktorá mu umožní pracovať na projektoch sociálneho rozvoja verejného sektora. Absolventka by tiež mala mať schopnosti, ktoré jej umožnia riadiť tímy v oblasti verejného sektoru, a tiež by mala mať schopnosti pracovať nielen v domácich, ale aj medzinárodných tímoch.

Absolvent študijného programu Ekonomika verejnej politiky nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, v vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, ale aj v súkromných inštitúciách.  

Motiváciou pre tento program prichádza z praxe, kde sa vedúci predstavitelia verejnej politiky už dávnejšie pokúšajú dosiahnuť lepšiu hodnotu, lepší výstup za peniaze daňových poplatníkov. Tento program sa pripája k snahám vytvárať odborníkov pre verejnú politiku a verejnú správu, ktorí budú zameraní na dosahovanie výsledkov na základe hlbších kvantitatívnych štúdií.  Kvantitatívna nevedomosť často charakteristická pre zamestnancov verejnej správy sa bude musieť postupne zmeniť a tento program je jedným z krokov týmto smerom.

Noví absolventi by mali mať schopnosti porovnávať naprieč sektormi ekonomiky, alebo aspoň mať aspoň pripravenosť spolupracovať na podkladových štúdiách, ktoré budú určovať spoločenské priority. Absolventi by sa mali stať nestrannými profesionálmi vo verejnej službe, ktorí by mohli nájsť zamestnanie v analytických jednotkách, alebo im podobným útvaroch na ministerstvách. Štátna správa a verejná politika potrebujú viac a viac analytický pohľady. Absolventi budú vystavení rôznym moderným metódam hodnotenia vo verejnej správe a verejnej politiky ako je znalosť moderných metód revízie výdavkov (spending review), analýzy nákladov a prínosov (cost-benefit analysis), a porovnávania voči inej najlepšej praxi, či už v zahraničí, alebo na Slovensku, tzv benchmarking.

 

Ťažisko vzdelávania má prierezový, inter-disciplinárny charakter. Rozsah vedomostí umožňuje absolventovi priamo vstúpiť do praktického profesionálneho života, prípadne pokračovať v III. stupni vysokoškolského štúdia.

Nosné témy jadra študijného odboru 2 stupňa sú naplnené jednotlivými predmetmi. Absolvent si počas druhého stupňa bude musieť absolvovať povinne predmety, ktoré majú v podstate dve formy. Prvou sú praktické znalosti z ekonomiky verejnej politiky z domáceho aj z medzinárodného pohľadu. Druhou sú znalosti kvantitatívnych techník, ktoré sú najviac rozvinuté v ekonometrii. Ekonomika verejnej politiky je špecificky naplnená predmetom Ekonómia verejnej politiky.

V rámci odboru verejná politika a verejná správa je Ekonómia verejnej politiky programom, ktorý kladie dôraz na ekonomické a kvantitatívne aspekty. Preto v súlade s opisom sa obor Ekonómia verejnej politiky sústreďuje na ekonomické aspekty zásad fungovania verejnej politiky v domácom a zahraničnom vnímaní, vnášanie prvkov zdravého trhové mechanizmu do verejnej správy, a rôznych nových foriem organizovania a riadenia verejnej správy.

Podľa opisu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Verejná politika a verejná správa poskytuje prehlbujúce a rozširujúce poznatky, čo umožňuje absolventom rozvíjať a precizovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy, analyzovať ich súčasné princípy. Program Ekonómia  verejnej politiky v súlade s opisom sa sústreďuje na  interpretácie a vyhodnocovania informácií súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou za pomoci využitia základných vedeckých metód. Na magisterskej úrovni tieto základné vedecké metódy sú často kvantitatívne orientované. V súlade s Opisom odboru, tento program bude využívať a sa postaví na modernej výučbe kvantitatívnych princípov, ktoré potom nájdu použitie v praxi verejnej politiky a verejnej správy. 

Odbor Ekonómia verejnej politiky napĺňa teoretické vedomosti na úrovni druhého stupňa. Predstavuje súčasné poznatky k problematike verejnej politiky hlavne z pohľadu ekonómie a taktiež politológie na úrovni povinných predmetov a sociológie a práva na úrovni voliteľných predmetov. Vyučovanie kvantitatívnych predmetov bude metodologicky základom pre absolventov, ktorý im umožní identifikovať problémy v oblasti verejnej politiky a umožní im navrhovať riešenia. Teoretické vedomosti poznania politického, administratívneho a ekonomického priestoru v rámci EÚ a jej inštitúcií sa naplnia predmetom o európskej integrácii.

Podobne predmety vyučované v rámci tohto odboru umožnia naplniť obsah opisu v praktických schopnostiach na úrovni druhé stupňa. Podľa opisu absolvent má mať schopnosti určovať priority riešení v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, a tiež mať schopnosti pripravovať projekty organizácií. Tieto schopnosti sa naplnia pri predmetoch Public Policy Instruments, Tvorba verejnej politiky. Absolvent bude mať schopnosti, ktoré zabezpečia odborný rast v oblasti teórie a praxe verejnej politiky a verejnej správy. Tiež bude mať schopnosti, ktoré mu umožnia sa podieľať na vzdelávaní pracovníkov verejnej správy, hlavne miestnej samosprávy.