Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Magisterské štúdium

 

 

VEREJNÁ SPRÁVA

 

Rada pre študijný program verejná správa:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Zástupca praxe: PhDr. David Ivanovič, PhD.

Zástupca študentov: PhDr. Erik Urc

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., funkčné miesto profesora

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., funkčné miesto docenta

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., funkčné miesto profesora

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., funkčné miesto docenta

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., funkčné miesto docenta

 

 

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu Verejná správa – magisterský stupeň štúdia

Profil absolventa

 

Teoretické vedomosti

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného programu, ale aj špecializácia na vybrané problémy verejnosprávnej praxe. Aplikujú sa rozšírené a prehĺbené poznatky z oblastí priamo i nepriamo súvisiacich so sférou verejnou, predovšetkým politológia, právo, sociológia, ekonómia a ekonomika, vedecká metodológia. Absolventi študijného programu verejná správa získajú rozšírené i prehĺbené poznatky v zmysle prípravy pre výkon nimi uvažovaných profesií v oblasti verejnej správy. Obdobne sa v druhom stupni štúdia pristupuje aj k rozširovaniu a prehlbovaniu poznatkov i zručností z oblasti manažmentu, marketingu, práce s informáciami či histórie. Podporuje sa získavanie kompetencií v oblastiach vedeckého výskumu či pri tvorbe a prezentácii vlastných návrhov a odporúčaní pre zlepšenie fungovania príslušných oblastí (úsekov) verejnej správy.

 

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent disponuje týmito praktickými schopnosťami a zručnosťami:

schopnosť orientovať sa v procesoch verejnej politiky a riadení verejnej správy,

- uvažovanie v interdisciplinárnom kontexte vďaka teoretickému poznaniu získanému štúdiom odborných predmetov súvisiacich vedných disciplín,

- schopnosť riešiť vybrané problémy z praxe získanou počas analýzy prípadových štúdií z rôznych oblastí (ako súčasť praktickej formy výučby v rámci jednotlivých predmetov),

- schopnosť identifikovať a definovať problémy verejnej správy a verejnej politiky a následne analytickým prístupom uvažovať o možných riešeniach,

- pripravenosť k analytickým úlohám v agende vecí verejných a organizácií v tejto sfére pôsobiacich, za garancie poznania politického, právneho, ekonomického, spoločenského i administratívneho priestoru v rámci Slovenskej republiky ako aj Európy

- schopnosť tvoriť, prezentovať a realizovať projekty v rôznych oblastiach svojho študijného odboru podľa požiadaviek a podmienok spoločenskej praxe,

- schopnosť prezentovať spoločensky relevantné verejnosprávne otázky a projekty,

- prehľad v problematike medzinárodnej spolupráce a ovládanie spôsobov uchádzania sa o domáce i zahraničné granty,

- schopnosť orientovať sa v ekonomických procesoch a využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov.

   

   

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent:

- má zdokonalené komunikačné techniky a je schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach využitím odborného jazyka na úrovni písomnej i ústnej,

- disponuje finančnou, ekonomickou a mediálnou gramotnosťou,

- je spôsobilý kooperácie a organizácie práce v pracovných skupinách, dokáže spolupracovať a prijímať rozhodnutia,

- je schopný kreatívne a pružne myslieť, 

- je schopný analyzovať potreby, identifikovať a pomenovať problémy, navrhovať riešenia založené na relevantnej práci s informáciami,

- je schopný uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi,

- je schopný vysvetliť a sprístupniť odborné poznatky i laickej verejnosti, čím sa spolupodieľa na rozvoji povedomia o fungovaní „dobrej“ verejnej správy,

- udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný profesionálny rast.

   

 

Uplatnenie absolventov

Štúdium sa orientuje na vzdelávanie odborníkov pre značne diverzifikovaný a rozvetvený systém orgánov a inštitúcií verejnej správy so schopnosťou pochopiť v tomto systéme realizované procesy a činnosti. V praktickej rovine absolvent študijného programu verejná správa nájde uplatnenie v orgánoch štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, vo verejnoprávnych korporáciách, v subjektoch verejného i súkromného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, v nadnárodných inštitúciách, analytických organizáciách,  resp. v oblasti tretieho sektora a dobrovoľníctva, a to na rôznych pozíciách. Prax preukazuje, že na trhu práce dopyt po absolventoch predmetného študijného programu narastá a náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým zameraním verejnej správy a verejnej politiky vyžaduje stupeň špecializácie, ktorý priamo súvisí s absolvovaním magisterského stupňa štúdia a uplatnením „naučeného“ v praxi. Magisterské štúdium programu verejná správa je koncipované tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy teórie a praxe v súlade s aktuálnymi potrebami verejnoprávneho prostredia na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Študijný program ponúka priestor pre vzdelávanie odborníkov pripravených zapojiť sa do verejného života, aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík v jednotlivých sektoroch, iniciovať a implementovať procesné zmeny na úrovni štátnej správy, územnej a regionálnej samosprávy, ale zároveň vnímať potrebu vývoja verejnej správy v súlade s dynamikou potreby zmien plynúcich z jej vnútorných štruktúr ako i vonkajších podnetov.

 

Zoznam pracovných pozícií

Odborný pracovník štátnej správy v jednotlivých sektorových politikách 

Odborný pracovník komunálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách 

Odborný pracovník regionálnej samosprávy v jednotlivých sektorových politikách 

Štátny a hlavný štátny radca v jednotlivých sektorových politikách 

Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy 

Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ 

Hlavný kontrolór v orgánoch samosprávy 

Odborný asistent vysokej školy 

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja 

Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií