Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Odborné prednášky a diskusie

 

Katedra verejnej správy zorganizovala pre študentov a pedagógov dňa 25.04.2018 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave prednášku odborníčky z oblasti slovenského trestného práva, doc. JUDr. Marcely Tittlovej, PhD. V rámci svojej prednášky sa Doc.Tittlová zamerala na problematiku trestnoprávnych, kriminologických a kriminalistických aspektov korupcie, ktorou sa súčasne profesijne zaoberá ako pracovníčka Oddelenia trestného práva, kriminalistiky kriminológie Ústavu verejného práva PEVŠ. V kontexte témy prednášky bola pozornosť zameraná tiež na otázky právnej úpravy korupčných trestných činov, špecifík ich odhaľovania ako aj profilu páchateľov korupcie.

 

 

 

Katedra verejnej správy v spolupráci s Centrom pre výskum regionálnej a komunálnej politiky zorganizovali pre svojich študentov a pracovníkov dňa 25.04.2018 na akademickej pôde prednášku s riaditeľom Inštitútu strategických analýz Slovenskej akadémie vied a bývalým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom. Prednáška bola zameraná na súčasný stav a výzvy školského systému na Slovensku, pričom dominantne sa dotýkala problematiky optimalizácie vysokého školstva. Študenti mali možnosť priamo reagovať na jednotlivé body prednášky, čo sa prejavilo v odbornej diskusii zameranej na praktické otázky fungovania vysokoškolských inštitúcií, nastavenia študijných programov, či prepojenia nadobudnutých poznatkov s praxou.

 

 

 

Katedra verejnej správy zorganizovala pre študentov a pedagógov dňa 19.04.2018 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave prednášku významného odborníka z aplikačnej praxe, JUDr. Jána Hrivnáka. V rámci svojej prednášky sa Dr. Hrivnák zameral na problematiku trestnoprávnych aspektov korupcie v oblasti verejnej správy, ktorou sa súčasne profesijne zaoberá ako prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR. V kontexte témy prednášky bola pozornosť zameraná na objasnenie legislatívnej úpravy jednotlivých trestných činov korupcie, ako aj trestnoprocesných prostriedkov odhaľovania korupcie. V rámci prednášky hosť poukázal tiež na konkrétne uzatvorené prípady, ktorým sa vo svojej praktickej činnosti v minulosti venoval. Záver prednášky patril diskusii, v rámci ktorej študenti položili hosťovi viacero otázok spojených s prednášanou problematikou. V rámci diskusie hosť predostrel aj niektoré právno-aplikačné problémy.

 

 

 

Katedra verejnej správy v spolupráci s Centrom pre výskum regionálnej a komunálnej politiky zorganizovali pre študentov a pedagógov dňa 23.11.2017 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave prednášku s Ing. Viktorom Nižňanským, PhD., ktorý zastával v rokoch 1999-2001 a 2002-2006 post splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy. Ako jeden z autorov modelu vyšších územných celkov na Slovensku predniesol študentom celý proces vytvárania regionálnej samosprávy z viacerých aspektov, pričom predostrel aj pohľad na súčasné výzvy v tejto oblasti. Zároveň odborne zhodnotil aj možnosti realizácie komunálnej reformy z hľadiska riešenia problematiky fragmentácie sídelnej štruktúry na Slovensku a postavenia malých obcí. Jednotlivé body prednášky následne iniciovali podnetnú diskusiu so študentami a pedagógmi.

 

 

 

Katedra verejnej správy v spolupráci s Centrom pre výskum regionálnej a komunálnej politiky zorganizovali pre študentov a pedagógov dňa 26.10.2017 na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave prednášku s bývalým splnomocnencom vlády pre reformu verejnej správy Arpádom Matejkom na tému Formovanie územnej samosprávy v podmienkach Slovenska. Ako jeden z autorov reformy územnosprávneho členenia z roku 1996, v rámci ktorej bol zadefinovaný súčasný model ôsmych krajov, predniesol študentom celý proces prijímania reformy v teoretickej aj praktickej rovine. Okrem toho sa venoval aj súčasným problémom verejnej správy ako kompetenčné vymedzenie VÚC, či opodstatnenosť komunálnej reformy, čo iniciovalo následnú  podnetnú diskusiu so študentami.

 

 

 

 

Na pôde FSV UCM sa pre študentov Katedry verejnej správy uskutočnila  v decembri 2016 prednáška na tému: „Kríza vládnutia v EU a verejná politika“ s uznávaným odborníkom a zakladateľom odboru verejná politika v ČR, prof. PhDr. Martinom Potúčkom, CSc., z Karlovej Univerzity v Prahe.

 

 

 

 

Na katedre verejnej politiky a verejnej správy sa uskutočnila v apríli roku 2015 prednáška spoločnosti Teach for All o možnostiach uplatnenia absolventov vysokých škôl s líderským potenciálom v rámci dvojročného programu Teach for Slovakia.

 

 

 


Vo februári roku 2015 sa uskutočnila na Katedre verejnej politiky a verejnej správy odborná diskusia s prezidentom Konfederácie odborových zväzov SR Ing. Jozefom Kollárom na tému: „Postavenie a úloha odborov na Slovensku i v Európe“.

 

 

 

 

 

Na katedre verejnej politiky a verejnej správy sa v novembri 2014 uskutočnilo diskusné fórum na tému „Decentralizácia Slovenska: Nikdy nekončiaci  príbeh“ s Ing. Viktorom Nižňanským, PhD.

 

 

 

 

V apríli roku 2014 sa uskutočnila odborná prednáška spojená s diskusiou na tému „Štátna služba“ s hosťom Ľubomírom Plaiom expertom na štátnu a verejnú službu.

 

 

 

 

V marci roku 2014 navštívil Fakultu sociálnych vied UCM vtedajší podpredseda vlády SR Ing. Ľubomír Vážny, ktorého návšteva bola spojená s odbornou prednáškou pre študentov Katedry verejnej politiky a verejnej správy: „Eurofondy – partnerská dohoda a nové programové obdobie 2014-2020“.

 

 

 


Vo februári 2014 navštívil Katedru verejnej politiky a verejnej správy JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Návšteva ministra bola spojená s prednáškou ,,Politika zamestnanosti - garancie pre mladých do 25 rokov".